Aktualności
Szkoły wyższe
18 Maja
Źródło: Santander
Opublikowano: 2023-05-18

Rektorzy z całego świata spotkali się w Walencji

Kształtowanie misji uczelni zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, zapewnienie studentom wszechstronnej edukacji, wyposażenie ich w kompetencje wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość, wspieranie różnorodnych form mobilności oraz zwiększanie współpracy między uczelniami, rządami, przemysłem i społeczeństwem w zakresie nauczania, badań i transferu wiedzy – to najważniejsze punkty „Deklaracji z Walencji”, którą podpisali uczestnicy V Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia” w tym hiszpańskim mieście.

Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Uniwersytet i społeczeństwo”. W spotkaniu wzięło udział około 700 rektorów reprezentujących 14 milionów studentów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Polskę reprezentowali przedstawiciele 30 szkół wyższych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego. Debatowano, w jaki sposób uczelnie mogą jeszcze skuteczniej działać w trzech obszarach:

  • uczenia się przez całe życie,
  • przedsiębiorczości i innowacji,
  • tworzenia sieci i relacji pomiędzy uczelniami z całego świata.

W „Deklaracji z Walencji”, zawierającej wnioski ze spotkania, przypomniano, że uczelnie zawsze odgrywały kluczową rolę na drodze postępu społecznego. Poprzez nauczanie, badania i transfer wiedzy oferują rozwiązania stojących przed nami wyzwań. Przygotowują nas też do zapobiegania problemom, które mogą pojawić się w przyszłości. Rektorzy wraz z przedstawicielami świata polityki i biznesu wskazali, że aby umiejętnie poruszać się w tym nieprzewidywalnym środowisku konieczne jest rozwijanie umiejętności z zakresu technologii, ale także z innych dyscyplin, takich jak inteligencja emocjonalna, elastyczność czy myślenie globalne.

W świecie dążącym do większej sprawiedliwości, równości i równowagi, wraz z potrzebą wiedzy rośnie również potrzeba perspektywy humanistycznej, promującej solidarność oraz wartości etyczne – napisano w deklaracji.

Ważne jest, zauważyli ponadto uczestnicy spotkania, dążenie w kierunku budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacyjności. W tym celu konieczny jest transfer wiedzy i technologii wypracowywanych przez uniwersytety w sposób, który będzie akceptowalny i szeroko stosowany.

Uczelnie mają niezwykłą możliwość nie tylko wniesienia swojego wkładu, ale też bycia w awangardzie uporządkowanego, zrównoważonego rozwoju, opartego na krytycznym myśleniu i zaangażowaniu społecznym – podkreślono.

Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się do:

  • dalszego kształtowania misji uczelni, tak aby nauczanie, badania i transfer wiedzy uwzględniały wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne oraz aby wzmocnić działania zmierzające do poprawy dobrostanu i postępu społeczności lokalnych, naszej planety i społeczeństwa jako całości;
  • poszerzania możliwości uczenia się na kolejne etapy dorosłego życia dzięki rozbudowie i uelastycznieniu formatów kształcenia wyższego, tak aby odzwierciedlały one różnorodne potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców;
  • zapewnienia studentom wszechstronnej edukacji, obejmującej wiedzę multidyscplinarną, przekrojowe umiejętności oraz wartości, które przygotują ich do wejścia na rynek pracy w przyszłości i kształtowania go, jednocześnie pozwalając im się z sukcesem w nim odnaleźć i odgrywać czołową rolę w społeczeństwie przyszłości;
  • wyposażenia studentów w kompetencje wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość, zwiększające szanse ich zatrudnienia i dające im możliwość tworzenia i realizowania perspektywicznych inicjatyw będących odpowiedzią na bieżące i przyszłe wyzwania;
  • uwzględnienia w planach badawczych uczelni wyzwań globalnych i lokalnych; zwiększenia interdyscyplinarności badań oraz promowania transferu i rozpowszechniania ich wyników dla dobra społeczeństwa;
  • wspierania różnorodnych form mobilności studentów i kadry akademickiej – w tym w ujęciu geograficznym, wirtualnym i międzybranżowym – w celu promowania wymiany i wzbogacenia kulturowego oraz otwartej i włączającej edukacji;
  • zwiększania współpracy między uczelniami, rządami, przemysłem i społeczeństwem w zakresie nauczania, badań i transferu wiedzy w celu tworzenia synergii, budowania zasobów, zwiększania skali inicjatyw, wzmocnienia współpracy poprzez wspólną przestrzeń dla edukacji wyższej i wspólne uczenie się w celu tworzenia większej wartości dla społeczeństwa.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)