Aktualności
Szkoły wyższe
13 Października
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2022-10-13

Rozpoczęło działalność Centrum Badań nad Gospodarką Morską

Centrum Badań nad Gospodarką Morską uruchomiono w Uniwersytecie Gdańskim. Jednostka zajmie się m.in. wsparciem w prowadzeniu badań i projektów naukowych i łączeniem nauki z biznesem.

Współczesna gospodarka morska jest sumą różnego rodzaju działalności prowadzonych przez podmioty realizujące swoje cele i interesy z wykorzystaniem morza i jego zasobów. Obejmuje w szczególności: transport morski i powiązany z nim transport śródlądowy; porty morskie; przemysł okrętowy; morski przemysł wydobywczy, energetykę morską, rybołówstwo, akwakulturę i przetwórstwo rybne, morskie badania naukowe i rozwój, edukację i zarządzanie zasobami ludzkimi, administrację morską, morskie dziedzictwo kultury oraz budowanie morskiej świadomości społecznej, a także turystykę morską i przybrzeżną.

Nacisk na niebieską gospodarkę doprowadził do transformacji w morskich procesach gospodarczych przez włączenie zrównoważonych środowiskowo praktyk zgodnych ze standardami i normami określonymi przez krajowe, regionalne i międzynarodowe organy regulacyjne. Gospodarka morska i niebieska gospodarka są dzisiaj synonimami.

Współcześnie gospodarka morska mierzy się z wymagającymi odpowiednich rozwiązań wyzwaniami społeczno-gospodarczymi pozostającymi w ścisłej relacji do stosunków międzynarodowych. Polska gospodarka morska, tak jak europejska blue economy, wchodzą w skład globalnej gospodarki morskiej, nazywanej oceaniczną. Niebieska gospodarka ma i będzie miała w przyszłości kluczowe znaczenie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Dlatego właśnie prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, powołał w podległej sobie uczelni Centrum Badań nad Gospodarką Morską. W UG badania związane z morzem – w bardzo szerokim ujęciu – od prawa morskiego, przez ochronę środowiska morskiego, aż do gospodarki i transportu morskiego prowadzone są od początku istnienia uczelni.

Centrum Badań nad Gospodarką Morską ma, po pierwsze, aktywnie działać na rzecz niebieskiej gospodarki, służąc wsparciem na różnych etapach prowadzenia badań i projektów naukowych związanych z gospodarką morską, po drugie stanowić forum współpracy podmiotów gospodarki morskiej łącząc potencjał nauki z biznesem, po trzecie służyć jako platforma regulacyjno-informacyjna, która obejmuje sprawy tej dziedziny. Fundamentalne dla naszej jednostki jest promowanie i wspieranie rozwoju wszystkich obszarów gospodarki morskiej w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i baz danych – informuje dr hab. Dorota Pyć, która objęła kierownictwo nowej jednostki.

Centrum będzie współpracować z instytucjami, przedsiębiorcami sektora morskiego, organizacjami pozarządowymi i wszystkim zainteresowanymi gospodarką morską podmiotami. Podstawowy cel to promowanie i wspieranie rozwoju wszystkich obszarów gospodarki morskiej przez działania służące systematyzacji potrzeb badawczo-rozwojowych w interdyscyplinarny sposób. Działania te wiążą się z katalogiem kierunków i tematów stosowanych badań naukowych i prac rozwojowych, których realizacja jest oczekiwana przez podmioty współtworzące gospodarkę morską.

Dr hab. Dorota Pyć jest kierownikiem Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz przewodniczącą Komisji Prawa Morskiego PAN. W latach 2013–2015, powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, była odpowiedzialna za sprawy gospodarki morskiej. W latach 2008–2019 brała udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. W latach 2018–2021 kierowała międzynarodowym projektem SEAPLANSPACE – Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem, który był realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020.

Marcel Jakubowski, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)