Aktualności
Szkoły wyższe
22 Maja
Opublikowano: 2017-05-22

Rzeszowska uczelnia w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank

U-Multirank wyrasta na jeden z najpopularniejszych rankingów uczelni na świecie – w edycji rankingu na rok akademicki 2017/18 ewaluacji poddanych zostało prawie 1500 uczelni z 99 krajów świata. W rankingu wysokie noty zajęła rzeszowska WSIiZ, tym samym plasując się w czołówce sklasyfikowanych w nim polskich szkół wyższych. Uczelnia uzyskała najwyższe oceny – bardzo dobry „A” lub dobry „B” m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach, badania naukowe, liczbę firm współpracujących z uczelnią oraz za umiędzynarodowienie.

Ranking U-Multirank tworzony jest przez konsorcjum centrów badań nad szkolnictwem wyższym z Holandii, Belgii i Niemiec, wydawnictwa Elsevier, Fundacji Bertelsmanna oraz firmy informatycznej. Jest finansowany ze środków publicznych przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

– U-Multirank oferuje studentom, ich rodzicom oraz innym zainteresowanym osobom wartościowe spojrzenie na instytucję szkolnictwa wyższego poprzez szereg parametrów, co jest bardzo pożądane dla dokonania wyboru odpowiedniej uczelni, jak również dla pobudzania zdrowej konkurencji między uczelniami – podkreśla Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu UE.

U-Multirank jest specyficznym narzędziem, pozwalającym na porównywanie uczelni o zbliżonej charakterystyce rozmaitych kryteriów związanych z działalnością dydaktyczną i naukową. U-Multirank ocenia potencjał uczelni w odniesieniu do określonego wskaźnika. Ocena uczelni w U-Multirank dokonywana jest poprzez przyporządkowanie uczelni – w ramach każdego z 37 wskaźników – do jednej z pięciu kategorii: A (bardzo dobra), B (dobra), C (średnia), D (poniżej średniej), E (słaba). Co istotne, wyniki rankingu bazują m.in. na opinii studentów – w edycji 2017/18 udział wzięło ponad 100 tys. studentów.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest jedyną uczelnią z Rzeszowa, która poddała się ewaluacji w U-Multirank. Spośród polskich uczelni obok WSIiZ U-Multirank notuje m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Ranking odnotowuje wyniki dla takich znanych uczelni zagranicznych jak słynny MIT- Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, University of Oxford, czy University of Cambridge.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uzyskała najwyższe noty w 16 wskaźnikach z pięciu obszarów działalności: nauczanie i uczenie (teaching & learning), zdolność do transferu wiedzy (knowledge transfer), poziom umiędzynarodowienia (international orientation), zaangażowanie w sprawy regionu (regional engagement) oraz badania naukowe (research).

Kategorię A (bardzo dobra) WSIiZ uzyskała dla następujących wskaźników:

  1. liczba absolwentów studiów I. stopnia uzyskujących pracę w regionie;
  2. liczba absolwentów studiów II. stopnia uzyskujących pracę w regionie;
  3. liczba absolwentów studiów I. stopnia kończących studia terminowo (jeśli chodzi o studia II. stopnia to WSIiZ został zakwalifikowany do kategorii B, tj. wynik dobry);
  4. wysokość zewnętrznych przychodów z badań;
  5. liczba osiągnięć naukowych w stosunku do liczby pełnoetatowych pracowników;
  6. liczba osób po doktoracie w stosunku do liczby pełnoetatowych pracowników;
  7. wysokość środków pozyskiwanych ze źródeł prywatnych w związku z transferem wiedzy;
  8. liczba firm spin-off (liczba firm utworzonych na podstawie formalnego porozumienia w sprawie transferu wiedzy między uczelnią a firmą);
  9. wysokość przychodów z aktywności związanej z ustawicznym rozwojem zawodowym.

Kategorię B (dobra) U-Multirank odnotował natomiast dla ośmiu wskaźników m.in. liczba absolwentów studiów II. stopnia kończących studia terminowo, liczba publikacji interdyscyplinarnych, liczba obcojęzycznych programów studiów magisterskich oraz umiędzynarodowienie kadry.

– Biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczące działalności badawczej uczelni, to w odniesieniu do wielu wskaźników WSIiZ został zakwalifikowany do tych samych bądź wyższych kategorii, co najlepsze polskie uczelnie i zagraniczne – informuje prof. Agata Jurkowska-Gomułka, prorektor WSIiZ ds. nauki i dodaje: – Przykładowo jeśli chodzi o „Liczbę osiągnięć naukowych w stosunku do liczby pełnoetatowych pracowników” to  WSIiZ zakwalifikowano  do kategorii A, podczas gdy UW znalazło się w kategorii D, natomiast UJ nie był w ogóle klasyfikowany. Z kolei wskaźnik „Publikacje interdyscyplinarne” dał WSIiZ kategorię B – tę samą, którą uzyskał Uniwersytet w Oxfordzie, Harvard University, Universytet w Berkley i Uniwersytet Jagielloński, podczas gdy paryska Sorbona i Uniwersytet w Cambridge uzyskały kategorię C, a Uniwersytet Warszawski został zakwalifikowany do kategorii D.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wypada lepiej niż wiele innych polskich uczelni także w obszarze „Umiędzynarodowienie”. Liczba obcojęzycznych programów licencjackich i magisterskich realizowanych w Uczelni pozwoliła na przyznanie jej kategorii B, podczas gdy UW i UJ zostały zakwalifikowane głównie do kategorii D (UW w odniesieniu do programów magisterskich – kategoria C). Liczba obcokrajowców zaangażowanych w działalność akademicką we WSIiZ dała nam kategorię B, UW i UAM uzyskały kategorię C, a UJ – kategorię D.

– W rezultacie zsumowania liczby punktów z poszczególnych wskaźników objętych rankingiem dla wszystkich polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zajmuje czwarte miejsce w Polsce i znajduje się w najlepszych 20% uczelni w skumulowanym procencie wszystkich punktów z wszystkich uczelni. Z kolei uwzględniając wyniki uczelni niemal 1500 uczelni z 99 krajów świata WSIiZ mieści się w 30% uczelni, które uzyskały najwyższe noty w U-Multirankink – podsumowuje prof. Agata Jurkowska-Gomułka, prorektor WSIiZ ds. nauki.

Ze szczegółowymi wynikami U-Multirank 2017 można zapoznać się na stronie internetowej rankingu: http://www.umultirank.org/#!/home?name=null&trackType=home&section=

Dyskusja (0 komentarzy)