Aktualności
Szkoły wyższe
08 Grudnia
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2017-12-08

Studenci i doktoranci UMCS docenieni

1 grudnia w sali widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odebrały z rąk rektora prof. Stanisława Michałowskiego listy gratulacyjne informujące o przyznaniu stypendiów z Własnego Funduszu UMCS.

Stypendium można było otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne – tzw. działalność społeczną. Zainteresowanie było ogromne – w ramach tegorocznej puli aplikowało aż 195 osób, spośród których nagrodzono 95 najlepszych studentów i 5 doktorantów UMCS. Otrzymali oni dofinansowanie w kwocie 4000 zł brutto, które zostanie wypłacone w dwóch transzach (pierwsza – do końca grudnia br., druga – do końca czerwca 2018 r.). Kwota tegorocznego stypendium wzrosła w porównaniu do ubiegłorocznej, pierwszej edycji Funduszu – z 2770 zł na 4000 zł.

Nowością tegorocznej edycji WFS UMCS jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów UMCS i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:

– uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0;

– zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Wśród laureatów tego kryterium znalazło się aż 21 studentów pierwszego roku, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia zdobyte w szkole średniej.

O stypendia w ramach WFS mogli także ubiegać się studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia. Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia zostały przyznawane oddzielnie dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana między innymi poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący na UMCS Fundusz pomaga więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżnia najlepszych studentów i doktorantów uczelni, podnosi jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Alma Mater, zwiększa aktywność naukową, artystyczną, sportową i społeczną młodzieży oraz zapewnia wsparcie studentom cudzoziemcom realizującym kształcenie w UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Nabór wniosków do II edycji Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS odbywał się w dniach 18-27 października 2017 r.

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów, w wysokości 400 000 zł, pochodzi ze środków własnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)