Aktualności
Szkoły wyższe
06 Października
Od lewej: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Zbigniew Grzonka, prof. Stefan Angielski, fot. Sylwester Ciszek
Opublikowano: 2020-10-06

Symboliczne tytuły d.h.c. Uniwersytetu Gdańskiego dla byłych rektorów gdańskich uczelni

Uniwersytet Gdański uhonorował tytułem doktora honoris causa pierwszych demokratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni po przemianach ustrojowych 1989 roku – Stefana Angielskiego, Zbigniewa Grzonkę oraz Edmunda Wittbrodta. Uroczystość odbyła się 5 października w Dworze Artusa i była częścią obchodów jubileuszu 50-lecia UG.

Prof. dr hab. Stefan Angielski, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w latach 1990–1993, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne. Prof. dr. hab. Zbigniewa Grzonkę, rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990–1996, uhonorowano za fundamentalny wkład w dynamiczny rozwój UG, w powstanie renomowanej gdańskiej szkoły naukowej chemii aminokwasów i peptydów oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie. Z kolei prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1990–1996, doceniono za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie.

W czasie uroczystości rektorzy-seniorzy podkreślali rolę współpracy Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w budowaniu silnego, zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego ośrodka akademickiego w Gdańsku. Współpraca, która nabrała intensywnego charakteru już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, jest obecnie kontynuowana poprzez wspólne projekty naukowe, kierunki oraz inicjatywy, takie jak np. Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Farenheita, Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa, Pomorska Biblioteka Cyfrowa czy Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. Stefan Angielski jest profesorem nauk medycznych, specjalistą w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, jednym z inicjatorów utworzenia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademickiej Sieci Komputerowej. Powołał do życia Katedrę Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Oddział Medycyny Laboratoryjnej przy Wydziale Farmaceutycznym GUMed.

Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka – chemik, specjalizujący się w chemii organicznej oraz chemii aminokwasów i peptydów, twórca szkoły zajmującej się badaniem zależności między strukturą hormonów peptydowych, peptydów opioidowych oraz substratów i inhibitorów proteaz cysteinowych, a ich aktywnością biologiczną. Od początku kariery naukowej związany z Uniwersytetem Gdańskim, współzałożyciel dwóch fundacji wspomagających uczelnię: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera.

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – inżynier, profesor nauk technicznych, specjalizujący się m.in. w budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, automatyce i robotyce, biomechanice, technologiach kosmicznych i satelitarnych. W latach 1997–2015 zasiadał w ławach Senatu RP, był także ministrem edukacji narodowej (2000–2001). Jest prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, aktywnie działał na rzecz wejścia Polski do UE, był m.in. posłem do Parlamentu Europejskiego (2003–2004), członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Konwentu ds. Przyszłości Europy, Przewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej.

źródło: UG, fot. Sylwester Ciszek

Dyskusja (0 komentarzy)