Aktualności
Szkoły wyższe
18 Września
www.po.opole.pl
Opublikowano: 2019-09-18

Trzech kandydatów w wyborach na rektora PO

Trzech kandydatów weźmie udział w wyborach uzupełniających na rektora Politechniki Opolskiej, które odbędą się 30 września. Wyboru dokona 100-osobowe uczelniane kolegium elektorów.

Przeprowadzenie wyborów stało się konieczne po śmierci prof. Marka Tukiendorfa. Pełnił on funkcję rektora od 2012 roku. Zmarł 18 lipca w wieku 55 lat. Na mocy przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jako najstarszemu członkowi senatu uczelni, obowiązek pełnienia funkcji rektora przypadł dr. inż. Henrykowi Nowakowi. Uczelniana Komisja Wyborcza ustaliła, że wybory nowego rektora na okres do zakończenia obecnej kadencji, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku, odbędą się 30 września. Tego dnia zbierze się Uczelniane Kolegium Elektorów, które dokona wyboru. Skład UKE liczy 100 osób. Wśród nich znajdują się przedstawiciele poszczególnych wydziałów uczelni, administracji, środowiska studentów i doktorantów.

Do 13 września Rada Uczelni oraz elektorzy mogli zgłaszać nazwiska kandydatów na rektora. W środę 18 września Senat Politechniki Opolskiej pozytywnie zaopiniował trzech zgłoszonych kandydatów. W wyborach wystartują:

  • prof. Krystian Czernek, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Mechanicznego;
  • prof. Marcin Lorenc z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki;
  • prof. Krzysztof Malik, prorektor ds. studenckich i inwestycji.

Krystian Czernek jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk technicznych, inżynierem budowy i eksploatacji maszyn. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się w czterech obszarach: badania i modelowanie przepływów dwufazowych w kanałach o różnej geometrii i konfiguracji; opracowanie konstrukcji aparatów warstewkowych z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy oraz ich zastosowanie; poznanie i opis procesów cieplno-przepływowych zachodzących przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz bardzo lepka; opracowanie metod pomiarowych dla procesów przebiegających w układach gaz-ciecz, zwłaszcza metod identyfikacji zjawisk zachodzących podczas przepływu układów wielofazowych w rurach o różnej konfiguracji. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze Inżynierii Procesowej PO. Jest prodziekanem do spraw dydaktyki Wydziału Mechanicznego oraz członkiem Uczelnianej Rady ds. jakości kształcenia. W kadencji 2012–2020 jest członkiem Komisji Senatu Politechniki Opolskiej do spraw dydaktycznych i studenckich. W latach 2017–2018 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. restrukturyzacji studiów niestacjonarnych.

Marcin Lorenc jest kierownikiem Katedry Inżynierii Jakości Produkcji i Usług w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy dr. habilitowanego. Pracą, która umożliwiła mu awans, było studium dotyczące termoizolacji opolskiej katedry. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu diagnostyki układów izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych.

Krzysztof Malik jest ekonomistą, profesorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w ekonomii środowiska, gospodarce regionalnej, mikroekonomii, teorii ekonomii, zarządzaniu ekologicznym; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu i Bytomiu. Brał udział w tworzeniu nauk ekonomicznych na opolskiej uczelni technicznej. Pełnił funkcję pełnomocnika do spraw restrukturyzacji finansowej Instytutu Zarządzania, a następnie zastępcy dyrektora tego instytutu. W tym samym roku po powstaniu Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PO został wybrany na jego prodziekana do spraw organizacyjnych. Funkcję tę sprawował przez dwie kadencje, po czym objął stanowisko dziekana tego wydziału. Po podziale tego wydziału do 2012 roku kierował wyodrębnionym z niego Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. W tym samym roku został wybrany na prorektora ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej. Ponadto kieruje Katedrą Ekonomii i Badań Regionalnych PO.

Na tydzień przed wyborami dojdzie do spotkania kandydatów na rektora z pracownikami uczelni, doktorantami i studentami, podczas którego pretendenci do kierowania PO przedstawią swój program i pomysły na zarządzanie uczelnią. Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędzie się 30 września. Tego dnia poznamy nowego rektora Politechniki Opolskiej. Zgodnie ze statutem zostanie wybrany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu kolegium elektorskiego.

MK, źródło: PO, Wikipedia

Dyskusja (0 komentarzy)