Aktualności
Szkoły wyższe
11 Marca
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2019-03-11

Tylko dwie osoby wybrane na razie do Rady Uczelni UW

Senat Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu 6 marca wybrał 2 członków Rady Uczelni. Zostali nimi prof. Janusz Bujnicki oraz prof. Pearl Dykstra.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zakłada, że na każdej uczelni publicznej zacznie działać nowe gremium – Rada Uczelni. Do jej zadań należeć będzie opiniowanie projektu statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji. Rada ma też m.in. monitorować gospodarkę finansową i zarządzanie uczelnią, a także wskazywać kandydatów na rektora, po ich zaopiniowaniu przez senat. W skład rady może wchodzić 6 lub 8 osób i – z urzędu – przewodniczący zarządu samorządu studentów. Zgodnie z ustawą co najmniej 50% składu rady mają stanowić osoby spoza uczelni. Podczas posiedzenia w listopadzie zeszłego roku Senat UW zdecydował, że pierwsza rada UW liczyć będzie 6 członków (pochodzących z wyboru).

Na posiedzeniu 6 marca Senat wybrał 2 członków. Zostali nimi:

  • prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jeden z najczęściej cytowanych polskich badaczy,
  • prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, członkini the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holenderskiej Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk), jedna z głównych osób doradzających komisarzowi Unii Europejskiej ds. Badań, Nauki i Innowacji.

Kandydatów do rady zgłaszali członkowie Senatu UW. Propozycje przesyłali do komitetu nominacyjnego, powołanego przez rektora spośród przedstawicieli różnych grup społeczności akademickiej. Zgłoszonych zostało 16 nazwisk (jedna ze zgłoszonych osób nie spełniała wymogów formalnych, więc dyskusja toczyła się wokół 15 kandydatur). Spośród zgłoszeń komitet nominacyjny wskazał sześć osób. Senatorowie wybrali dwóch członków rady. Kolejni członkowie zostaną wybrani podczas przyszłych posiedzeń Senatu UW. Kadencja pierwszej rady ma trwać do końca 2020 r., kolejne gremia będą wybierane na 4 lata.

Źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)