Aktualności
Szkoły wyższe
30 Stycznia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2019-01-30

UJ powołał skład pierwszej rady uczelni

Siedem osób, w tym trzy spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego, weszło w skład powołanej 30 stycznia pierwszej rady uczelni. Jej kadencja potrwa do końca przyszłego roku.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Senat UJ musiał powołać pierwszą radę uczelni do końca czerwca br. W środę jego członkowie w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów wybrali 6 członków rady. Troje z nich wywodzi się ze społeczności akademickiej UJ:

  • prof. Grażyna Stochel – w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Chemii, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komisji ds. Nagród i Wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii PAN);
  • dr hab. Dorota Szumska – prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego, kierownik Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego, zasiada w Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej, Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, przewodnicząca Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Procedur w UJ;
  • prof. Jerzy Wordliczek (od kilkudziesięciu lat związany z Wydziałem Lekarskim UJ CM, kieruje Kliniką Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM oraz Klinicznym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pełnomocnik rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum, przewodniczący Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Pozostałe trzy osoby nie są związane z najstarszą polską Alma Mater. Są to:

  • dr Mikołaj Budzanowski – absolwent UJ; doświadczony menedżer; były doradca w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego, były dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa sprawujący nadzór nad spółkami strategicznymi w sektorze ropy naftowej i gazu; od 2013 roku wiceprezes ds. innowacji Grupy Kapitałowej Boryszew – największej w Polsce spółki działającej w obszarach przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego i metali nieżelaznych;
  • prof. Jacek Purchla – przez niemal 30 lat zatrudniony w UJ, były kierownik Zakładu Studiów Miejskich i Katedry Dziedzictwa Europejskiego; od 1991 roku związany z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie jako jego założyciel i dyrektor do 2017 roku; były przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO; posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych na uczelniach oraz w krajowych i zagranicznych gremiach;
  • dr Zbigniew Inglot –absolwent UJ, przez wiele lat prowadził badania naukowe w Instytucie Fizyki UJ, a następnie na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze; aktualnie jako prezes Zarządu Inglot Sp. z o.o. – jednego z wiodących producentów kosmetyków na świecie – wspiera spółkę w rozwoju międzynarodowym i nadzoruje jej finanse.

Siódmym członkiem rady został – zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki – przedstawiciel studentów, w tym wypadku przewodniczący Samorządu Studentów UJ Jakub Bakonyi.

Kwestię zgłaszania kandydatów do pierwszej rady regulowała specjalna uchwała. Mogli ich zgłaszać rektor UJ lub co najmniej 7 członków Senatu UJ. Osoby zasiadające w tym gremium muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe – z wyjątkiem przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i w chwili rozpoczęcia kadencji muszą być poniżej 67 roku życia. Dodatkowo członkowie rady nie mogli pracować w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 lub z nimi współpracować. Ustawa wyklucza też zasiadanie w radzie osób, które pełnią funkcję organu na Uniwersytecie Jagiellońskim lub w innej uczelni.

Rada uczelni rozpocznie swoją działalność zaraz po jej powołaniu. Nowy organ będzie musiał przede wszystkim przedstawić Senatowi UJ kandydata na przewodniczącego i uchwalić swój regulamin. Zadania pierwszej rady będą ograniczone. 7-osobowy zespół zaopiniuje projekt nowego Statutu UJ, wskaże kandydatów na rektora, którego wybór nastąpi w 2020 roku oraz wyrazi zgodę na zbycie lub obciążenie niektórych składników majątku trwałego UJ.

Łukasz Wspaniały

Dyskusja (0 komentarzy)