Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lipca
Opublikowano: 2017-07-03

UMCS: trwa rekrutacja na studia

Tylko do 7 lipca trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS. Tego dnia nastąpi zakończenie rejestracji i możliwości wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na większości kierunków (z wyjątkiem tych prowadzonych na Wydziale Artystycznym oraz logopedii z audiologią na Wydziale Humanistycznym – tutaj nabór zakończył się 23 czerwca).

11 lipca to data, kiedy Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zakończą postępowania. Tego dnia również ogłoszone zostaną listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. Od 13 do 15 lipca będą przyjmowane dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

UMCS oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętni mogą ubiegać się także o studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 100 kierunków) oraz studia doktoranckie. W ofercie jest również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

W tym roku Wydział Chemii UMCS przygotował nową ofertę dla absolwentów szkół średnich. Mowa o specjalności chemia renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej – jest to unikalny kierunek z pogranicza nauk ścisłych i artystycznych, nie realizowany dotychczas na żadnej Uczelni. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie technik i technologii stosowanych w szeroko rozumianej konserwacji rzeźby i architektury, charakterystyki i wykorzystania materiałów konserwatorskich, jak również narzędzi stosowanych w pracach konserwatorskich, a także opracowywania dokumentacji konserwatorskiej, wartościowania obiektów architektonicznych. Na nową specjalność można się zapisywać do 7 lipca – warto się spieszyć, bo w ramach limitu przyjętych zostanie tylko 20 osób.

Zachęcamy również do podjęcia kształcenia na międzyobszarowych studiach I stopnia Społeczeństwo informacyjne. Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Politologii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Oferujemy możliwość wyboru spośród następujących specjalności: elektroniczna administracja lub e-przedsiębiorczość. Społeczeństwo informacyjne to kierunek, gdzie kreatywnie spotykają się: świat informacji, technologie cyfrowe i komunikacja społeczna. Organizatorom zależy na tym, aby nasi absolwenci byli w przyszłości liderami zmian w tym obszarze, projektowali i wdrażali w nim zmiany społeczne i biznesowe, zabierali głos w debacie publicznej i budowali komunikacyjne mosty pomiędzy różnymi środowiskami. Stawiają na kompetencje cyfrowe i sieciowe, wzbogacone o wrażliwość humanistyczną i kulturową.

W tegorocznej rekrutacji kandydatów mogą aplikować na nowe kierunki studiów:
Na Wydziale Humanistycznym:
– Technologie cyfrowe w animacji kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia,
Na Wydziale Politologii:
– Produkcja medialna – studia stacjonarne drugiego stopnia,
– Studia Wschodnie – studia stacjonarne pierwszego stopnia,
Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki:
– Matematyka w finansach – studia stacjonarne pierwszego stopnia,
– Matematyka w finansach – studia stacjonarne drugiego stopnia.

Szczegółowy kalendarz rekrutacyjny: http://www.umcs.pl/pl/terminarz-rekrutacji-2017-2018,95.htm

Podczas tegorocznej rekrutacji, na kandydatów na studia w UMCS czeka 7060 miejsc na studiach stacjonarnych i 1245 na studiach niestacjonarnych.

Na UMCS będzie również kontynuowana idea Własnego Funduszu Stypendialnego – jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendium będzie można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne – tzw. działalność społeczną.

Nowością jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów w naszej uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole.

Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:
– uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0;
– zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

O stypendia w ramach WFS będą mogli ubiegać się także studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia. Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia będą  przyznawane oddzielnie dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący w uczelni Fundusz pomoże więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżni najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podniesie jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w uczelni, zwiększy aktywność naukową, artystyczną i sportową młodzieży oraz zapewni wsparcie studentom cudzoziemcom realizującym kształcenie w UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia. Planowana kwota stypendium wzrośnie maksymalnie do 4 000 zł i będzie wypłacana w dwóch transzach. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)