Aktualności
Szkoły wyższe
23 Czerwca
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2023-06-23

UMCS współpracuje z Muzeum Badań Polarnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podejmie współpracę z Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Porozumienie w tej sprawie podpisali 23 czerwca dr Piotr Kondraciuk, dyrektor placówki, oraz prof. Radosław Dobrowolski, rektor uczelni.

Umowa nakreśla ramy wspólnych działań, w których szczególnie ważne jest zagadnienie organizacji wydarzeń naukowych i kulturalnych na rzecz rozwoju edukacji w obszarze działalności statutowej Muzeum Badań Polarnych, w tym m.in. współorganizacja konferencji, seminariów, studiów podyplomowych. Planowane są również wspólne publikacje służące popularyzacji wiedzy oraz realizowanie projektów wystawienniczych, edukacyjnych, badawczych i promocyjnych. Jak przekonują obie strony porozumienia, w związku z obserwowanymi zmianami klimatu wiedza na temat obszarów polarnych (i tych pozostających poza kręgiem polarnym), w których ocieplenie zachodzi najbardziej intensywnie i prowadzi do groźnych w skutkach zjawisk przyrodniczych, powinna być znana i rozpropagowana w szerokich kręgach społeczeństwa.

Co ważne, początki współpracy Muzeum Badań Polarnych w Puławach z UMCS związane są z osobą nieżyjącego już pasjonata polarnictwa – Andrzeja Piotrowskiego, który zapoczątkował gromadzenie w Puławach eksponatów związanych z wyprawami polarnymi i życiem polarników. Sama idea utworzenia muzeum pojawiła się podczas Sympozjum Polarnego, które odbyło się w Lublinie w 1987 r. Prezesem Polskiego Klubu Polarnego był wówczas ojciec lubelskiej polarystyki – prof. Kazimierz Pękala. W książce Piotra Kłysza pt. „Polscy polarnicy: zarys historii Klubu Polarnego do roku 1992” czytamy:

Doc. dr K. Pękala z Lublina poruszył, zgłoszony już wcześniej, problem dotyczący utworzenia Muzeum Polarnego. Efektem ożywionej dyskusji było przyjęcie przez zebranych uchwały, która brzmiała: „Członkowie Klubu Polarnego w swoim dorocznym sympozjum w 1987 r. w Lublinie podejmują uchwałę, mocą której wyrażają pełne poparcie inicjatywy utworzenia Muzeum Polarnego w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą i upoważniają Zarząd Klubu do podejmowania wszelkich działań zmierzających do realizacji tej idei. Równocześnie członkowie Klubu deklarują wszelką możliwą pomoc w gromadzeniu eksponatów dla Muzeum.

Obecna siedziba Muzeum Badań Polarnych, mieszcząca się w dotychczasowym budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, pozwala na zwiększenie powierzchni wystawienniczej i nadanie muzeum nowoczesnej, interaktywnej formy przekazywania wiedzy.

Warto podkreślić, że UMCS od dawna jest organizatorem wypraw polarnych. Od 1986 r. w Calypsobyen na Spitsbergenie znajduje się letnia stacja polarna uczelni (główna baza wypraw polarnych UMCS). Na początku czerwca 2023 r. wyruszyła 31 wyprawa, której kierownikiem jest dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku. W jej ramach realizowane są zadania dwóch projektów badawczych: SPILOD i CRIOS. Po zakończeniu wyprawy, w murach Muzeum Badań Polarnych, planowana jest wystawa fotografii autorstwa dr. hab. P. Zagórskiego, prof. UMCS.

Aneta Adamska., źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)