Aktualności
Szkoły wyższe
27 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-27

UMK partnerem stowarzyszonym jednego z konsorcjów „European Universities”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako partner stowarzyszony – znalazł się w międzynarodowym konsorcjum „Młode Uniwersytety dla Europy Przyszłości” (ang. Young Universities for the Future of Europe – YUFE), które zostało jednym z 17 laureatów konkursu European Universities.

Jak już informowaliśmy, w gronie zwycięzców pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej znalazło się pięć polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański (European University of the Seas), Uniwersytet Opolski (FORTHEM). Wszystkie mają w swoich konsorcjach status głównych partnerów. Wśród laureatów jest też sieć YUFE, w której rolę jednego z partnerów stowarzyszonych pełni Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Konsorcjum „Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości – YUFE” to strategiczne partnerstwo utworzone przez osiem uniwersytetów badawczych z ośmiu krajów europejskich. Razem z sześcioma partnerami stowarzyszonymi tworzy ono koncepcję budowy europejskiego szkolnictwa wyższego w oparciu o model młodego, skoncentrowanego na studentach, nieelitarnego, otwartego i dostępnego Uniwersytetu Europejskiego. Unikatowy ekosystem łączący uniwersytety i społeczności będzie oparty na ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, sektora publicznego i prywatnego, oraz na mieszkańcach różnych europejskich regionów.

– Nasz Uniwersytet Europejski umożliwi studentom zdobycie umiejętności, które sprawią, że staną się poszukiwani na rynku pracy, a także zaoferuje możliwość europejskiej ścieżki kariery dla wszystkich członków społeczeństwa – mówi profesor Martin Paul, koordynator YUFE oraz prezydent Uniwersytetu w Maastricht, który przewodniczy konsorcjum. – W ten sposób, Uniwersytet Europejski wzmocni nasze poczucie wspólnoty oraz przyczyni się do stworzenia bardziej spójnej społeczności europejskiej.

Przygotowania do uruchomienia Uniwersytetu Europejskiego planowane są na najbliższe trzy lata. Zgodnie z koncepcją twórców YUFE umożliwi przyszłym studentom komponowanie programów studiów bazując na ofercie dydaktycznej wszystkich ośmiu uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum. Aby zapewnić dostęp do systemów informatycznych oraz infrastruktury na tych uniwersytetach, wprowadzona zostanie tzw. karta studencka YUFE, która będzie uznawana na wszystkich uniwersytetach wchodzących w skład sieci. Oficjalnym językiem wykładowym będzie język angielski, ale studenci odbywający część swoich studiów w innym kraju będą zachęcani i wspierani w nauce lokalnego języka. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dyplom uznawany w całej Europie. Będzie on nie tylko poświadczał uzyskane umiejętności akademickich, ale również odbyte mobilności, znajomość języków obcych, zrealizowane szkolenia zawodowe, zdobyte doświadczenia oraz wolontariat na rzecz społeczności lokalnej.

Aby zagwarantować dostępność oferty dla możliwie wielu studentów, YUFE przygotowuje się do stworzenia wirtualnego europejskiego kampusu. Z oferty YUFE będą mogli skorzystać zarówno studenci studiów niestacjonarnych, jak i mieszkańcy, wybierając pojedyncze kursy w ramach oferty regularnej lub wirtualnej. Dla studentów studiów stacjonarnych realizujących część studiów w jednej z uczelni członkowskich konsorcjum YUFE planuje stworzyć przyjazne rozwiązania mieszkaniowe, zapewniające możliwość wymiany kulturowej, wzajemne wsparcie i integrację ze społecznością lokalną. Przykładowo, rozważana jest możliwość zaoferowania bezpłatnego zakwaterowania we w pełni wyposażonych domach dla studentów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lokalnych mieszkańców. W ten sposób studenci będą mieli sposobność oddziaływania na lokalną społeczność i tworzenia kultury wzajemnego wsparcia w ramach miast zaangażowanych w YUFE. Studenci zostaną natychmiast „zanurzeni” w społeczności lokalnej i regionalnej oraz staną się katalizatorem pogłębionej integracji europejskiej.

Program YUFE poświęca wiele uwagi regionom, w których znajdują się uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. Planowana jest ścisła współpraca uniwersytetów z lokalnymi władzami, otoczeniem społeczno-gospodarczym i innymi organizacjami, m.in. w zakresie staży dla studentów. Współpraca będzie dotyczyła obszarów, które znajdują się w centrum zainteresowania poszczególnych regionów. Na przykład w Limburgii (Holandia) – regionie, w którym ma swoją siedzibę koordynujący konsorcjum Uniwersytet w Maastricht – inicjatywy YUFE zostaną wdrożone w ramach istniejącego partnerstwa publiczno-prywatnego „Brigthlands”, skupiającego studentów, naukowców i przedsiębiorców wokół ważnych społecznie zagadnień. W Toruniu studenci przyczynią się do pogłębienia współpracy w obszarze badań i rozwoju pomiędzy uniwersytetem i lokalnymi firmami, co zwiększy innowacyjność przemysłu w regionie.

UMK w sposób konsekwentny zwiększa swój wpływ na światową naukę poprzez wysokiej jakości badania naukowe oraz tworzenie strategicznych partnerstw z renomowanymi uczelniami zagranicznymi, zarówno w obszarze badań, jak i kształcenia – podkreśla rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. – Zaangażowanie w konsorcjum YUFE stanowi niezwykłą szansę dla dalszego dynamicznego rozwoju naszego uniwersytetu poprzez wzmocnioną integrację z partnerami z Europy oraz z regionem. Jest to szczególnie ważny moment dla całej społeczności uniwersytetu, ponieważ aktualnie staramy się o uzyskanie statusu tzw. uczelni badawczej, co przełoży się na znaczące umiędzynarodowienie, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność na uniwersytecie. Sukces konsorcjum YUFE umożliwi nam – wspólnie z partnerami – wdrożenie spójnej koncepcji dla europejskiego szkolnictwa wyższego, która będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Europy, naszych regionów i krajów.

W skład konsorcjum YUFE wchodzą: Universiteit Maastricht (Holandia – koordynator ), Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania), Universiteit Antwerpen (Belgia), Universitaet Bremen (Niemcy), University of Cyprus (Cypr), ITA-Suomen Yliopisto (Finlandia), University of Essex (Wielka Brytania), Universita degli Studi di Roma Tor Vergata (Włochy).

Partnerami stowarzyszonymi są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, European Entrepreneurs CMA-PME (Belgia), Kiron Open Higher Education (Niemcy), The Adecco Group France (Francja), The Educational Testing Service Global (Holandia), The University of Rijeka (Chorwacja).

MK

Źródło: UMK

Pięć polskich Uniwersytetów Europejskich

 

Dyskusja (0 komentarzy)