Aktualności
Szkoły wyższe
12 Listopada
Opublikowano: 2021-11-12

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w sieci ICA

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dołączył do międzynarodowej sieci współpracy – Association for European Life Science Universities (ICA).

Stowarzyszenie Europejskich Uniwersytetów Przyrodniczych to organizacja powstała w 1988 r. jako zrzeszenie wydziałów rolniczych europejskich uczelni. Na początku występowało pod szyldem Interfaculty Committee Agraria. W 1999 r. nazwę zmieniono na Interuniversity Consortium for Agricultural and Related Sciences in Europe, aż wreszcie w 2006 r. przyjęto obecną: Association for European Life Sciences Universities. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Gandawie. Członkiem Zarządu organizacji w tej kadencji jest prof. dr hab. Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W skład ICA wchodzi około 60 uczelni z Unii Europejskiej i krajów ościennych (Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego) skoncentrowanych na naukach przyrodniczych związanych z rolnictwem, żywnością, leśnictwem, zasobami naturalnymi, rozwojem obszarów wiejskich i środowiskiem naturalnym. Celem organizacji jest zintegrowanie środowiska europejskiego, m.in. poprzez stworzenie korzystnych warunków do wymiany doświadczeń oraz zwiększenie jego znaczenia zarówno w Europie, jak i na świecie. Swoją misję ICA realizauje poprzez: stymulowanie i wspieranie instytucji członkowskich w rozwoju europejskiego wymiaru edukacji, badań i innowacji poprzez opracowywanie wspólnych działań i globalne zaangażowanie; tworzenie sieci kontaktów w dziedzinie nauk przyrodniczych w celu wymiany doświadczeń i specjalistycznej wiedzy; reprezentowanie ogólnego interesu wszystkich członków sieci na szczeblu europejskim i globalnym.

Do dwóch polskich członków stowarzyszenia – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dołączył właśnie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uczelnia oferuje kształcenie na 28 kierunkach studiów polskojęzycznych i 8 anglojęzycznych. Obecnie kształci się tam blisko 8 tys. studentów, w tym 6035 na studiach stacjonarnych, 1619 na niestacjonarnych, a 307 na podyplomowych. W gronie studentów uczelni jest 104 obcokrajowców. Na uniwersytecie przygotowują doktoraty 182 osoby, w tym 144 na studiach doktoranckich i 38 w szkole doktorskiej; wśród tych ostatnich jest 10 cudzoziemców.

URK zatrudnia 1470 osób, w tym 657 nauczycieli akademickich. W tym gronie jest 91 profesorów tytularnych, 225 profesorów uczelni, 60 doktorów habilitowanych i 281 doktorów. Pracownicy naukowi URK prowadzą badania z zakresu produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynników wynikających z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska, w tym powietrza, na zdrowie ludzi. Pracownicy URK w latach 2016-2019 realizowali 255 projektów naukowych (granty NCN, NCBR oraz inne). Na zadania B+R wydano 202 mln 432,6 tys. zł. W ciągu dziesięciu lat otrzymali 145 grantów NCN, w tym 93 w latach 2016–2020, co plasuje uczelnię na 29. miejscu w kraju. Wartość projektów finansowanych przez NCN to 41 mln 265,5 tys. zł (32 miejsce).

W latach 1953–2020 uczelnia wykształciła 74.585 absolwentów. Do dziś stopień doktora habilitowanego otrzymało 659 osób, a stopień doktora 1694 osoby.

MK, PK, źródło: URK

Od majątku ziemskiego do bioinżynierii


Dyskusja (0 komentarzy)