Aktualności
Szkoły wyższe
10 Maja
Źródło: www.ka.edu.pl
Opublikowano: 2019-05-10

W Krakowskiej Akademii im. Frycza-Modrzewskiego otwarto centrum symulacji medycznej

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Wstęgę przecięli: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Jerzy Malec, rektor uczelni oraz prof. Filip Gołkowski, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

MCSM jest odpowiedzią na dokonujące się w świecie zmiany w programach i metodach kształcenia pielęgniarek. Wyposażone zostało w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta i sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwala na wprowadzenie symulacji medycznej do procesu kształcenia w pełnym jej wymiarze, począwszy od symulacji niskiej wierności, poprzez pośrednią wierność, a skończywszy na symulacji o wysokim stopniu wierności.

– Studenci mają możliwość ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich, możliwe jest również wykorzystywanie wystandaryzowanych scenariuszy w kontrolowanych i powtarzalnych warunkach. Sam program kształcenia studentów w ramach zajęć symulacyjnych daje również możliwość nauczania komunikacji z pacjentem w konkretnych, realnych sytuacjach klinicznych. Student może ćwiczyć w warunkach zbliżonych do realnych oraz przeanalizować w trakcie omówienia zajęć swoje emocje i zachowanie wobec pacjenta, zweryfikować błędy oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Co równie ważne studenci zdobywają wymagane kompetencje zawodowe bez narażania pacjentów na ryzyko błędów i niepowodzeń – mówi dr Grażyna Dębska, prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu KAAFM.

MCSM zlokalizowane jest na Kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w specjalnie do tego celu przebudowanym i zaadaptowanym skrzydle budynku „A”. Do dyspozycji studentów są: sala wysokiej wierności o powierzchni prawie 100 metrów kwadratowych z jednym pomieszczeniem kontrolnym, cztery sale niskiej i pośredniej wierności oraz sala debryfingu. Sale do zajęć symulacyjnych przypominają środowisko szpitala klinicznego, są odpowiednio przygotowane i wyposażone w symulatory oraz sprzęt medyczny właściwy dla planowanych zajęć.

– W sali symulacji wysokiej wierności studenci w czasie rzeczywistym bez obecności instruktora badają i diagnozują pacjenta oraz podejmują decyzje zgodnie ze stanem, który samodzielnie rozpoznają. Symulatory wysokiej wierności generują oddech, ciśnienie tętnicze, tętno, mogą mówić, mieć drgawki bądź widoczną sinicę. Po zakończeniu symulacji zaaranżowanej przez instruktorów i techników zza szyb sterowni, studenci oglądają i analizują swoje działania w specjalnie przeznaczonej do tego celu sali debryfingu. Debryfing pozwala studentom na samodzielne przeanalizowanie swoich działań i emocji występujących w trakcie symulacji. Daje także psychologiczne wsparcie, bowiem studenci, którzy uczą się metodą symulacji pośredniej i wysokiej wierności bardzo głęboko „wchodzą” w symulację, przeżywają ją w sposób bardzo realistyczny. Takiego efektu nie można uzyskać na żadnych innych zajęciach. Sale symulacji pośredniej i niskiej wierności mają charakter szpitalnej sali chorych albo sali przeznaczonej do zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej i wyposażone są w typowy sprzęt jakim dysponują oddziały szpitalne z tą tylko różnicą, że zamiast pacjentów wszelkie procedury wykonywane są na mniej lub bardziej zaawansowanych fantomach i trenażerach bądź na tzw. standaryzowanych pacjentach, czyli aktorach wcielających się w role chorych. Dzięki temu studenci mają możliwość powtarzalnego i bezpiecznego przećwiczenia czynności diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych – tłumaczy dr Barbara Seweryn, edukator symulacji medycznej z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu KAAFM.

W ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej poza zajęciami obowiązkowymi dla kierunku pielęgniarstwo organizowane są dodatkowe kursy i szkolenia dla studentów innych kierunków Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu: lekarskiego oraz ratownictwa medycznego: podstawowe zabiegi ratujących życie (BLS), zaawansowane zabiegi ratujących życie (ALS), podstawowe i zaawansowane zabiegi ratujące życie w pediatrii, stany zagrożenia życia pacjenta neurologicznego, stany zagrożenia życia pacjenta kardiologicznego, stany zagrożenia życia w pediatrii, warsztaty komunikacyjne.

MCSM powstało w ramach realizowanego od 2018 roku projektu z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołano również Interdyscyplinarne Koło Symulacji Medycznej, które ma charakter szkoleniowy i realizuje regularne spotkania dla uczestników projektu. Koło zakłada samokształcenie uczestników w symulacji medycznej, przygotowanie do ogólnouczelnianych zawodów symulacyjnych, integrację studencką oraz naukę pracy zespołowej w interprofesjonalnych zespołach medycznych. Pierwsze spotkania koła ruszyły w październiku 2018 r. z możliwością udziału studentów kierunku pielęgniarstwo I i II stopnia, kierunku lekarskiego oraz kierunku ratownictwo medyczne. Spośród członków koła wyłonione zostaną zespoły symulacyjne, które będą uczyły się postępowania medycznego w różnych sytuacjach klinicznych, takich jak postępowanie w urazach, stany nagłe w neurologii, stany nagłe w pediatrii, stany nagłe w kardiologii. Zespół symulacyjny musi być interdyscyplinarny – co najmniej jeden student z każdego kierunku (ratownictwo, pielęgniarstwo, lekarski).

Źródło: KAAFM

 

Dyskusja (0 komentarzy)