Aktualności
Szkoły wyższe
08 Listopada
Opublikowano: 2017-11-08

W WSPiA możesz zostać doktorem nauk prawnych

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchamia kolejną, VII już edycję Seminarium Doktoranckiego z zakresu nauk prawnych. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2017 r. Seminarium to propozycja dla osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych. WSPiA to jedyna na Podkarpaciu uczelnia, która posiada takie uprawnienia. Otrzymała je w 2011 r., stając się pierwsza niepubliczną Uczelnią Akademicką na Podkarpaciu i w Polsce Południowo-Wschodniej.

Uzyskanie przez WSPiA uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych było możliwe dzięki zbudowaniu przez uczelnię znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej. Kadra ta składa się zarówno z wybitnych profesorów będących krajowymi liderami w swoich dyscyplinach, jak i z wielu młodszych naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego. W tej pierwszej grupie jest m.in. prof. Andrzej Zoll, jeden z najwybitniejszych polskich prawników oraz prof. Jan Szreniawski, wybitny specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Według prof. Andrzeja Zolla, prowadzone od kilku lat Seminarium Doktoranckie przyczynia się do podnoszenia kompetencji zawodowych osób wykonujących zawody prawnicze. – W Seminarium prowadzonym przez WSPiA uczestniczy około 100. Są to prokuratorzy, policjanci, sędziowie i biegli sądowi niemający wcześniej – przed uzyskaniem przez WSPiA uprawnień doktorskich – możliwości opracowania i obrony prac doktorskich na Podkarpaciu. Satysfakcja z prowadzenia zajęć z tymi osobami jest tym większa, że przygotowują rozprawy doktorskie prezentujące wysoki poziom merytoryczny – zaznacza prof. Andrzej Zoll, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Od momentu uruchomienia pierwszej edycji Seminarium Doktoranckiego w WSPiA wszczętych zostało kilkanaście przewodów doktorskich. Warto wspomnieć, że tylko w ubiegłym roku akademickim rozprawę doktorską w WSPiA obroniło aż 8 osób. Wśród nich jest m.in. dr Bartłomiej Kowalski, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. – Tematem mojej rozprawy doktorskiej była Przestępczość w bankowości elektronicznej. Cieszę się bardzo, że mogłem obronić ją właśnie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Doktorat na tej uczelni jest dla mnie wyróżnieniem i zaszczytem. Podczas przygotowywania mojej pracy mogłem współpracować ze wspaniałą kadrą nie tylko z WSPiA, ale także z innych uczelni z całej Polski. Taka współpraca z profesorami z różnych ośrodków bardzo rozwija – tłumaczy dr Bartłomiej Kowalski.

Rekrutacja trwa

W roku akademickim 2017/2018 WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchamia VII już edycję Seminarium Doktoranckiego. Podania o przyjęcie można składać do 30 listopada 2017 r. Seminarium Doktoranckie przeznaczone jest głównie dla absolwentów kierunku „prawo”, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”, posiadający tytuł magistra.

Seminarium Doktoranckie w WSPiA trwa 3,5 roku. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników. Seminaria mają również przygotować uczestników m.in. do napisania rozprawy, otwarcia przewodów i obrony prac doktorskich.

Zajęcia podczas Seminariów Doktoranckich prowadzą wybitni profesorowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Są wśród nich m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Andrzej Witkowski, prof. Zdzisław Gawlik, prof. Ludwik Żukowski, prof. Robert Sawuła, prof. Zbigniew Czarnik, prof. Antoni Dral, prof. Bożena Wieczorska oraz prof. Czesław Kłak. Osoby te sprawują opiekę naukową oraz są promotorami słuchaczy Seminariów Doktoranckich.

Zajęcia w ramach Seminarium odbywają się w formie wspólnych konwersatoriów, zajęć specjalizacyjnych prowadzonych w katedrach oraz indywidualnych konsultacji z opiekunem naukowym. Dodatkowo słuchacze Seminarium uczestniczą w warsztatach i konferencjach naukowych. Mają również możliwość publikowania w swoich czasopismach naukowych: ogólnopolskim kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych publikacjach WSPiA.

Seminaria Doktoranckie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji prowadzone są w siedmiu Katedrach: Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Prawa Karnego i Kryminalistyki, Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Prawa Gospodarczego i Handlowego, Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych oraz Historii Państwa i Prawa.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na Seminaria Doktoranckie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej można znaleźć na stronie www.wspia.eu.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)