Aktualności
Szkoły wyższe
12 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-12

Własny Fundusz Stypendialny UMCS

W roku akademickim 2016/2017 na UMCS został utworzony Własny Fundusz Stypendialny – jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendium można było otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne, tzw. działalność społeczną. Zainteresowanie pierwszą edycją było ogromne: w ramach tegorocznej puli aplikowało aż 260 osób, spośród których nagrodzono 35 najlepszych studentów UMCS. Otrzymali oni jednorazowe dofinansowanie w kwocie 2770 zł.

Idea będzie kontynuowana – jeszcze w tym roku, różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów, w tym cudzoziemców realizujących kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia, będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie.

Nowością jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na I roku studiów w UMCS i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole.

Mowa m.in. o studentach I roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:

– uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów
w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0;

– zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia będą  przyznawane oddzielnie dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący w Uczelni Fundusz pomoże więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżni najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podniesie jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych na uniwersytecie, zwiększy aktywność naukową, artystyczną i sportową młodzieży oraz zapewni wsparcie studentom cudzoziemcom realizującym kształcenie na UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Planowana kwota stypendium wzrośnie maksymalnie do 4000 zł i będzie wypłacana w dwóch transzach. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)