Aktualności
Szkoły wyższe
02 Października
Fot. Aurelia Kołodziej
Opublikowano: 2023-10-02

ZUT na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania otwarto na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. To największa inwestycja w historii uczelni. Pochłonęła ponad 60 mln zł.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania utworzone zostało na bazie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Inwestycja dotyczy przede wszystkim zakupu najwyższej klasy aparatury badawczej oraz dostosowania pomieszczeń do jej instalacji. CZMiIPW ma stanowić publiczną infrastrukturę badawczo-rozwojową wpisaną na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. ZUT jest jedyną instytucją północno-zachodniej Polski, której udało się zdobyć to wyróżnienie.

Centrum będzie oferować otwarty dostęp to technik mikroskopowych, spektroskopowych i analitycznych w zakresie badań naukowych i prac B+R+I. Podejmie inicjatywy w celu prowadzenia badań naukowych oraz działań rozwojowych i innowacyjnych poprzez opracowywanie zaawansowanych materiałów i rozwój nowoczesnych technologii. Działalność jednostki skoncentruje się na takich obszarach, jak:

  • materiały polimerowe i biomateriały oraz technologie ich wytwarzania;
  • nanomateriały i nanostruktury hybrydowe;
  • zaawansowane materiały i technologie dla ochrony i inżynierii środowiska;
  • chemia i fizykochemia ciała stałego oraz synteza związków kompleksowych;
  • nowe związki i materiały w chemii bioorganicznej i medycznej oraz syntezie organicznej;
  • projektowanie, wykonanie i optymalizacja aparatury stosowanej w procesach wytwarzania materiałów funkcjonalnych oraz w biotechnologii i technologiach prośrodowiskowych ukierunkowanych na gospodarkę cyrkularną.

W ramach CZMiIPW powstało 8 nowych laboratoriów: Spektrometrii Mas, Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Spektroskopii, Mikroskopii, Technik Rentgenowskich, Nanobioinżynierii, Badania Materiałów Inżynieryjnych, Analityczne. Zostały wyposażone w 18 najwyższej klasy aparatów, m.in. wysokorozdzielczy spektrometr masowy klasy Q-TOF, służący do oznaczania mas cząsteczkowych związków chemicznych, w tym związków organicznych (m.in. aktywnych biologicznie) i materiałów polimerowych; spektrometr MALDI TOF/TOF umożliwiający pełną charakterystykę związków organicznych (monomerów, prepolimerów), polimerów, pomiary mas białek, peptydów, DNA oraz identyfikację bakterii i grzybów; chromatograf żelowy GPC/SEC-MALS umożliwiający analizę mas cząsteczkowych polimerów, charakterystykę ich rozkładu oraz analizę zmiany mas cząsteczkowych podczas procesów degradacji związków wielkocząsteczkowych. Zakupiono także m.in. spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskop elektronowego rezonansu paramagnetycznego, wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy, skaningowy mikroskop elektronowy z detektorami dyspersji energii i długości fali promieniowania rentgenowskiego, a także sekwencyjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fal WDXRF.

Sprzęt pozwoli na charakterystykę spektralną, strukturalną, jakościową i ilościową jednorodnych związków
nieorganicznych, organicznych, metaloorganicznych, polimerów oraz ich kompozytów; badania morfologii, topografii, charakterystyki spektralnej, jakościowej i ilościowej nowych nano- i biomateriałów, nanokompozytów, materiałów hybrydowych; oznaczanie czystości substancji; określanie składu ilościowego i jakościowego mieszanin, w tym próbek środowiskowych; monitorowanie przebiegu reakcji i procesów oraz badanie kinetyki i mechanizmów reakcji; badania wpływu nowych nanomateriałów na środowisko; badania nad zastosowaniem nowych materiałów w inżynierii środowiska (np. fotokatalizatory, membrany), medycynie (np. nośniki leków, implanty, produkty lecznicze pochodzenia naturalnego), elektronice (np. nano-czujniki, materiały na bazie grafenu), przemyśle nawozowym (np. nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników).

Z Centrum skorzystają nie tylko naukowcy, doktoranci czy studenci, ale także przedsiębiorcy, którym nowa inwestycja umożliwi prowadzenie prac nad innowacjami i ich wdrożeniami. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 61 mln zł.

Maria Bitel, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)