Aktualności
Życie akademickie
02 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-02

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości już jako stowarzyszenie

Przedstawicieli już blisko dwudziestu uczelni, w tym jednej niepublicznej, skupia powstałe w kwietniu stowarzyszenie Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości. Wcześniej przez kilka lat była to nieformalna grupa networkingowa.

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości to ogólnopolska formuła współpracy osób zajmujących się na uczelniach bezpieczeństwem, równym traktowaniem, przeciwdziałaniem dyskryminacji, prawami i wolnościami akademickimi itp. Przez wiele lat rzecznicy, pełnomocnicy rektorów i inne osoby, w których domenie pozostawały powyższe kwestie, tworzyli nieformalną grupę networkingową. Od kwietnia działają już w ramach stowarzyszenia.

Jego celem jest prowadzenie oraz wspieranie działań na rzecz urzeczywistnienia idei uczelni jako miejsc inkluzywnych, bezpiecznych i wolnych od dyskryminacji, nierównego traktowania i wszelkich form przemocy (w tym mobbingu), w których przestrzegane są prawa wszystkich członków wspólnoty akademickiej, jak również prowadzenie badań i innych działań o charakterze naukowym, szkoleniowym i edukacyjnym w tym zakresie. Ma być realizowany poprzez m.in. zapewnienie przestrzeni bezpiecznego i poufnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat problemów istniejących na uczelni i sposobów ich rozwiązywania; poszukiwanie najlepszych schematów działania w sytuacjach wymagających pomocy; tworzenie bazy wiedzy i dobrych praktyk; diagnozowanie i sygnalizowanie problemów wspólnych dla wielu instytucji akademickich; prowadzenie wspólnych badań i tworzenie raportów „trans-uniwersyteckich”. Stowarzyszenie ma w planach podjęcie współpracy krajowej i międzynarodowej z organizacjami działającymi na rzecz równości i bezpieczeństwa w akademii, w szczególności z European Network of Ombuds in Higher Education – ENOHE (Europejską Siecią Rzeczników Akademickich).

Członkowie skupieni w sieci spotykają się przynajmniej raz na dwa miesiące w formule online. Podczas spotkań uczestnicy omawiają wspólne problemy, dzielą się doświadczeniami, prezentują rozwiązania przyjęte na poszczególnych uczelniach, dyskutują na tematy bieżące oraz wymieniają się informacjami o planowanych wydarzeniach i aktualnościach. Przynajmniej raz w roku organizowane jest stacjonarne spotkanie plenarne.

Do stowarzyszenia należą obecnie przedstawiciele 19 uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na tej ostatniej uczelni znajduje się siedziba stowarzyszenia.

Przewodniczącą Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości jest dr Anna Cybulko, pełniąca od 2011 roku funkcję ombudsmana na Uniwersytecie Warszawskim.

MK, źródło: URz

Dyskusja (0 komentarzy)