Aktualności
Życie akademickie
15 Listopada
Opublikowano: 2022-11-15

UniWeliS Explorer – dobre praktyki w obsłudze mobilnych naukowców

Zwiększona mobilność kadry akademickiej wymusza rozwój usług, które wspierają naukowców i ich rodziny w zmianie miejsca pracy i zamieszkania. Pomóc w tym ma aplikacja UniWeliS Explorer, która zbiera i szczegółowo opisuje dobre praktyki ułatwiające przyjazd naukowców, ich pobyt w jednostkach goszczących i utrzymanie kontaktu z nimi po ich wyjeździe. 

W ostatniej dekadzie wiele uczelni w regionie Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej poczyniło znaczne postępy w zakresie rozwijania usług dla przyjeżdżających studentów i wspiera ich mobilność. Pomoc dla doktorantów i pracowników naukowych z różnych krajów, przyjeżdżających na średnio- i długookresowe staże badawcze, nie jest aż tak rozwinięta, jak w przypadku mobilności studentów. Tymczasem wraz z rosnącymi ambicjami instytucji szkolnictwa wyższego, dążących do umiędzynarodowienia ich zaplecza dydaktycznego i badań naukowych, pojawia się potrzeba wzmocnienia wsparcia przyjazdów naukowców i dalszej profesjonalizacji usług dla tej grupy. Z tego właśnie powodu rozpoczęto realizację projektu UniWeliS.

W jego ramach przedstawiciele Slovak Academic Information Agency (Słowacja – koordynator), Academic Cooperation Association (Belgia), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria), Comenius University (Słowacja), University of Niš (Serbia) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zamierzają stworzyć praktyczne narzędzia, ułatwiające wsparcie mobilności naukowców.

Mają one odzwierciedlać realia szkolnictwa wyższego w regionie, ale też wykorzystać efekt współpracy z już istniejącymi usługami wsparcia, świadczonymi na poziomie instytucjonalnym, lokalnym lub krajowym, jak np. sieć EURAXESS czy ośrodki informacji o migracji – przekonuje dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora NAWA.

Jednym z takich narzędzi jest aplikacja UniWeliS Explorer, która zbiera i szczegółowo opisuje dobre praktyki ułatwiające przyjazd naukowców, ich pobyt w jednostkach goszczących i utrzymanie kontaktu z nimi po ich wyjeździe. To zbiór 70 praktyk pogrupowanych w 14 kategoriach, z których każda zawiera nie tylko szczegółowy opis pokazujący, jak utworzyć danego rodzaju usługę i jakie elementy się na nią składają, ale także określa skalę potrzebnego zaangażowania czasowego i finansowego. Do każdej dobrej praktyki zostały też przypisane przykłady z rożnych europejskich uczelni, gdzie dany proces już został wdrożony. Aplikację można wykorzystać jako zbiór dobrych pomysłów, które sprawdziły się u innych, ale też potraktować jako narzędzie do udoskonalenia usług, które już działają w danym ośrodku.

Praktycy zajmujący się umiędzynarodowieniem na poziomie akademickim najczęściej mają w głowie dużo pomysłów, jakie rozwiązania mogłyby pomóc w mobilności i integracji doktorantów i pracowników. Aplikacja porządkuje te pomysły, ale przede wszystkim bardzo szczegółowo opisuje, jakie elementy procesu muszą zaistnieć, żeby wartość danej praktyki była największa. Przykładowo, samo stwierdzenie, że dobrze jest, gdy organizujemy wydarzenia, które pomagają się zintegrować nowo przybyłym doktorantom czy naukowcom na uczelni jest dość oczywiste. Ale takie wydarzenie może zawierać więcej lub mniej elementów. Możemy w nim uwzględnić nie tylko wymiar towarzyski, ale też naukowy, zaoferować jednocześnie wsparcie administracyjne. To jak wiele korzyści uzyskamy dzięki danej usłudze zależy od szczegółów, które będą ją tworzyć. To właśnie te szczegółowe opisy są wielką wartością aplikacji – zauważa dr Zofia Sawicka.

Kolejnym etapem projektu UniWeliS będzie opracowanie uniwersalnych szkoleń w zakresie przyjmowania naukowców z zagranicy. Pomogą one pokonać duży problem na uczelniach, jakim jest wdrażanie nowych osób w kluczowe kwestie związane z umiędzynarodowieniem kadry akademickiej. Szkolenia pilotażowe odbyły się już w Sofii na początku października, a na wiosnę 2023 roku będą zorganizowane m.in. w Polsce. Na bazie przeprowadzonego treningu powstanie podręcznik szkoleniowy. NAWA jest koordynatorem tego etapu prac w projekcie.

źródło: NAWA

 

Dyskusja (0 komentarzy)