Aktualności
Życie akademickie
27 Lutego
Opublikowano: 2018-02-27

Dziesięć na pięć przeciwko rewolucji i za zmianami!

Prawie stu pięćdziesięciu naukowców podpisało się pod listem otwartym dotyczącym reformy nauki. Z jednej strony kwestionują oni dziesięć rzekomych zapisów projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, z drugiej przedstawiają pięć propozycji. Postulują też powołanie specjalnej podkomisji sejmowej ds. reformy szkolnictwa wyższego. Poniżej prezentujemy treść listu z 26 lutego.

(p)

List otwarty naukowców w sprawie ustawy 2.0

Z wielkim niepokojem obserwujemy plany wicepremiera Jarosława Gowina w sprawie reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Niewątpliwie, poprawiony projekt ustawy zawiera pozytywne ustępstwa w stosunku do pierwotnych założeń. Trzeba je odnotować z uznaniem. Między innymi wycofano się z pomysłu tajnych recenzji w przewodach habilitacyjnych i wnioskach profesorskich. Mowa jest o poszerzeniu możliwości zrzeszania się uczelni. Występuje pomysł tworzenia „szkół doktorskich”. Ustawa otwiera możliwość wprowadzenia egzaminów wstępnych, bez których nigdy nie będzie możliwe podniesienie poziomu studiów.

Przedłożony Radzie Ministrów i kierowany do Sejmu projekt ustawy zawiera jednak w dalszym ciągu niezmiernie groźne rozwiązania, których wejście w życie spowoduje olbrzymi, niekorzystny przewrót w szkolnictwie akademickim. Przewrót ten może uruchomić lawinę gwałtownych, niekontrolowanych zmian. Nie będzie można ich powstrzymać.

Mamy przekonanie, że absolutnie konieczne wprowadzenie do ustawy określonych poprawek, które uczynią ją aktem prawnym możliwym do przyjęcia. Byłoby ich dziesięć:

Po pierwsze, należy zaniechać planu tworzenia rad uczelni złożonych z osób wprowadzonych z zewnątrz w ponad połowie ich członków.

Po drugie, niezbędne jest dodanie postanowienia, iż obok rektora i senatu również wydziały na czele z dziekanami są organami uczelni.

Po trzecie, kategorycznie domagamy się porzucenia planu powoływania „profesorów dydaktycznych”.

Po czwarte, stanowczo sprzeciwiamy się faktycznemu zniesieniu habilitacji poprzez uchylenie obowiązku jej uzyskania.

Po piąte, niezbędna pozostaje rezygnacja z projektu udzielania habilitacji na podstawie grantu europejskiego.

Po szóste, nie do przyjęcia jest zamysł ewaluacji uczelni jako całości, a nie poszczególnych wydziałów, jak ma to miejsce obecnie.

Po siódme, niezbędne jest przywrócenie kolokwium habilitacyjnego, przynajmniej w naukach humanistycznych i społecznych.

Po ósme, jako nie do przyjęcia wydaje się pomysł, aby rektor sam ustanawiał kierunki studiów i je znosił bez jakiejkolwiek kontroli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po dziewiąte, konieczne jest utrzymanie a zarazem zreformowanie Centralnej Komisji jako organu działającego w postępowaniach habilitacyjnych i przewodach profesorskich, gdyż tylko dzięki temu organowi można utrzymać rzetelność doboru recenzentów.

Po dziesiąte, nie można nie wyrazić sprzeciwu wobec zaproponowanego systemu punktacji czasopism. Prowadzi on do degradacji setek z nich poprzez umieszczenie ich na „liście B”, stanowiącej swoistą „poczekalnię”, w której wszystkie byłyby punktowane „po równo”.

Złożone z osób zewnętrznych Rady uczelni pogłębią proces gwałtownej komercjalizacji uczelni i nie rozwiążą żadnego z problemów, z jakimi boryka się dzisiaj szkolnictwo wyższe. Likwidacja wydziałów w najlepszym razie wywoła olbrzymi bałagan. „Profesura dydaktyczna” to wskrzeszenie żałosnej funkcji „starszego wykładowcy”, znanej z doby PRL. Wykładać na uniwersytecie może tylko ktoś, kto sam prowadzi pracę badawczą.

Zachowanie autonomii wydziałów (nielikwidowanie rad) stanowi oczywistą gwarancję samorządności uczelni i partycypacji grona profesorskiego w rządzeniu, a przede wszystkim w sprawowaniu kontroli nad procesem awansów.

Przydzielanie kategorii ewaluacyjnych nie wydziałom, ale uczelniom jako całości doprowadzi do niesprawiedliwości. Każda (lub niemal każda) z nich ma wydziały bardzo dobre, dobre, słabe i bardzo słabe. Wprowadzenie tego rozwiązania doprowadzi do upadku licznych uczelni regionalnych i przyczyni się do pogłębienia podziału na „Polskę A” i „Polskę B”. Dodatkowe pieniądze powinny trafić tylko do wydziałów najlepszych, na wszystkich uczelniach.

Zniesienie habilitacji poprzez uchylenie jej obowiązku oznaczać będzie krach humanistyki i totalną dewaluację tytułu profesora nadawanego przez uczelnię, gdyż zostanie nim właściwie każdy, kto ma doktorat. Jest wielce niestosowne i drastycznie godzące w powagę nauki przyznawanie habilitacji komuś, kogo Rada Wydziału nie może wezwać na kolokwium, tylko musi procedować zaocznie. Tak, niestety, wygląda to obecnie.

Oprócz tych fundamentalnych kwestii, mamy przed polską nauką wiele spraw, które należałoby swobodnie przedyskutować przy okazji nowej legislacji. Do takich zaliczyć trzeba chociażby pięć z nich:

(1) Mamy duże wątpliwości, czy system grantowy – oparty o całkowitą uznaniowość i „punktozę” – jest rozwiązaniem właściwym. Potrzebne jest raczej poszukiwanie równowagi między trzema strumieniami finansowania nauki, a są to: pensje pracowników naukowych, środki na badania statutowe kierowane do jednostek oraz granty, czyli środki na konkretny projekt.

(2) Najwyższy czas przemyśleć na nowo bilans działania tzw. systemu bolońskiego. Jego silny wpływ na obniżenie poziomu studiów humanistycznych jest od dawna widoczny. Postulat przyznania senatom uczelni prawa do organizowania jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich w humanistyce wydaje się niepozbawiony mocnych racji.

(3) Za co najmniej wątpliwą, i wymagającą zastanowienia się, uznajemy koncepcję przyznania prawa do habilitowania tylko uczelniom mającym kategorie A+, A i B+. Pozostałym groziłby nieuchronny upadek.

(4) System punktowy w obecnym kształcie jest niemożliwy do utrzymania dla nauk humanistycznych i społecznych. Ich specyfika nie została w żaden sposób uwzględniona. Całościowe przemyślenie tej sprawy raz jeszcze i porzucenie tego, co jest jawnym absurdem pozostaje niezbędne.

(5) Wyjątkowo wątpliwe jest proponowane uzależnianie możliwości ubiegania się o doktorat i habilitację od publikacji w czasopismach zagranicznych. To samo trzeba powiedzieć o pomyśle przyznawania punktów za książki wydawane tylko w wydawnictwach certyfikowanych, których specjalną listę planuje ułożyć Ministerstwo.

Niezbędne byłoby powołanie specjalnej podkomisji przy sejmowej Komisji właściwej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu przemyślenia tych wszystkich problemów na obecnym etapie postępowania legislacyjnego. Z całą odpowiedzialnością popieramy ten zgłoszony już publicznie pomysł. Gremium takie powinno przynajmniej wysłuchać opinii krytyków obecnego projektu ustawy. Ustawodawcy nie wolno zadowolić się deklaracjami rektorów, którzy są „za”, gdyż otrzymają olbrzymią władzę.

Nauka jest dziedziną o wyjątkowej wrażliwości. Rewolucja, którą przygotowali twórcy tzw. Konstytucji dla Nauki, grozi nieobliczalnymi konsekwencjami. Nie skorzysta na niej ani środowisko naukowe, ani obecnie rządzący. Obyśmy nie utracili szansy, jaką jest możliwość wypracowania rzeczywistej, odważnej i rozważnej reformy.

26 lutego 2018 r.

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Michał Białkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Marek Białokur, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Sabina Bober, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Adam Bosiacki, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie

Dr hab. Jarosław Cabaj, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr  hab. Piotr Chlebowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Piotr Cichoracki, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki

Dr Rafał Drabik, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. dr hab. Jan Draus, Rzeszów, przewodniczący Kolegium IPN

Dr Sylwia Galij-Skarbińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. nadzw., Instytut Historii PAN

Prof. dr hab. Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Pamięci Narodowej

Dr hab. Artur Górak prof. nadzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Bogusław Górka, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Piotr Gryglewski, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Dariusz Grzybek, Uniwersytet Jagielloński

Dr Dariusz Fabisz, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański, IPN

Dr hab. Waldemar Handke, prof. nadzw., Politechnika Koszalińska

Dr hab. Marek Herma, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Prof. dr hab. Marek Jabłonowski, Uniwersytet Warszawski, prodziekan Wydziału Informacji, Informacji i Bibliologii

Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki

Dr Agata Jeziorna, Politechnika Łódzka

Dr hab. Dariusz Jeziorny prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki, dyrektor Instytutu Historii

Dr hab. Krzysztof Kaczmarski, Instytut Pamięci Narodowej

Dr Bartosz Kaczorowski, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Paweł  Kaczorowski, prof. nadzw., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Krzysztof Kania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Marcin Karas, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Piotr Kardela, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. dr hab. Józef Kargul, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa

Dr hab. Zbigniew Karpus, prof. nadzw. UMK, dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

Prof. dr hab. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski

Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Robert Kłaczyński, prof. nadzw., Uniwersytet Pedagogiczny

Prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Marek Kornat, Instytut Historii PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Tomasz Kozłowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Marcin Krajewski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Marcin Kruszyński, prof. nadzw., Instytut Pamięci Narodowej, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN

Dr hab. Dariusz Kupisz prof. nadzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Jan Lenczarowicz, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Dr Paweł Libera, Instytut Historii PAN, Instytut Pamięci Narodowej

Dr Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej

Dr hab. Rafał Łętocha, prof. nadzw., PWSZ w Oświęcimiu, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Janusz Łosowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Dr hab. Dariusz Magier, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr Andrzej Marzec, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Robert Majzner, prof. nadzw., Akademia Jana Długosza w Częstochowie, dyrektor Instytutu Historii

Dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr Wojciech Marciniak, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Maciej Marszał, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Iwona Massaka, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Wojciech Materski, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr hab. Dorota Michaluk, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Janusz Mierzwa, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK, Toruń

Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Wojciech Jerzy Muszyński, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Instytut Historii PAN, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Tomasz Olchanowski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dra hab. Edward Opaliński, Instytut Historii PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Dr hab. Zbigniew Osiński, prof. nadzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Waldemar Paruch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Tomasz Pawelec, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Jacek Pietrzak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Robert Piętek, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Mateusz Pilich, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Danuta Plecka, prof. nadzw. UMK, Toruń; Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Jan Pisuliński, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw., Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Prof. dr hab. Jerzy Poczobut, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska

Dr hab. Michał Polak, prof. nadzw., Politechnika Koszalińska

Dr hab. Ryszard Polak, prof. nadzw., Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

Prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. prof. nadzw. Robert Ptaszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Małgorzata Ptasińska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Pamięci Narodowej

Dr hab. Jarosław Rabiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Instytut Historii PAN

Prof. dr hab. Jerzy Rajman, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Dr hab. Elżbieta Rączy, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Marek Rewizorski, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański

Dr hab. Zbigniew B. Rudnicki, prof. nadzw., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Dr hab. Tadeusz Rutkowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Karol Sacewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, IPN

Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Marek Sioma, prof. nadzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, dyrektor Instytutu Historii

Dr hab. Tomasz Sikorski, prof. nadzw., Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Henryk Słoczyński, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Maria Starnawska, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab. Michał Strzelecki, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Uniwersytet Wrocławski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN

Dr hab. Mirosław A. Supruniuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Krzysztof Sychowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, IPN

Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Mirosław Szumiło, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Jan Szumski, UKSW, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. dr hab. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Dr hab. Cezary Taracha, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Jacek Tebinka, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jacek Tylicki, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Maciej Urbanowski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Dominika Wajda, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Violetta Wasilewska-Krawczyk, Uniwersytet Łódzki

Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej, WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie

Dr hab. Dorota Wereda, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ks. dr hab. Zbigniew Werra, prof. nadzw., Politechnika Koszalińska

Prof. dr hab. Adam Wielomski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii PAN, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Marian Wolski, prof. nadzw., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Grzegorz Zackiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. nadzw., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, emeritus

Prof. dr hab. Stanisław Żerko, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Instytut Zachodni (Poznań)

Dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki

Dyskusja (0 komentarzy)