Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Opublikowano: 2019-02-08

Egzaminy certyfikatowe w PWSZ w Chełmie

8 stycznia minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Certyfikat taki jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów nadawane są ubiegającym się jednostkom po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Komisja ta ustala także harmonogram sesji egzaminacyjnych oraz nadzoruje przebieg egzaminów. Starania PWSZ w Chełmie o wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów certyfikatowych wiązały się z dużym zainteresowaniem ze strony cudzoziemców możliwością udokumentowania poziomu biegłości w języku polskim.

– Egzamin certyfikatowy z języka polskiego pozwala przystępującym do niego kandydatom nie tylko na potwierdzenie poziomu opanowania języka, ale także na podniesienie swoich kwalifikacji – mówi prof. Józef Zając, senator RP i prorektor ds. studenckich PWSZ w Chełmie. – Stwarza on obcokrajowcom studiującym lub pracującym w Polsce możliwość rozwoju zawodowego, który jest gwarancją lepszej przyszłości – dodaje senator RP.

Posiadanie certyfikatu umożliwia także osobom ubiegającym się o Kartę Polaka lub o polskie obywatelstwo na udokumentowanie znajomości języka polskiego, a tym samym na wykazanie związków z polskością.

Chełmska uczelnia od wielu lat prowadzi lektoraty języka polskiego, przygotowujące obcokrajowców do podjęcia studiów na różnych kierunkach. Od kilkunastu lat PWSZ w Chełmie współpracuje także z towarzystwami kultury polskiej funkcjonującymi zwłaszcza na Ukrainie, których członkowie biorą udział w projektach realizowanych przez szkołę w ramach konkursów Senatu RP w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

– Celem działań podejmowanych przez naszą uczelnię jest umożliwienie młodym Polakom, którym przyszło żyć w innej rzeczywistości, kontaktu z kulturą polską, w tym z  językiem polskim, historią Polski, a także z tradycjami i zwyczajami polskimi – zauważa prof. J. Zając. – Nasze działania, ukierunkowane na rozwijanie przez młodzież znajomości języka polskiego i kultywowanie tradycji narodowych, wpisują się w rządowy program, który wyznacza kierunki polityki wobec Polonii i Polaków za granicą – stwierdza senator RP.

Organizacja egzaminów certyfikatowych z języka polskiego przez ośrodek chełmski z jednej strony zwiększa jego prestiż, z drugiej – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom cudzoziemców, których z roku na rok studiuje coraz więcej w PWSZ w Chełmie. Uczelnia planuje także organizację intensywnych kursów przygotowujących do egzaminów certyfikatowych, zwracających uwagę na rozwój wszystkich sprawności językowych.

– Robimy wszystko, by obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski spełniać swoje marzenia, mieli zapewnione wsparcie merytoryczne w zakresie języka polskiego. Obserwując ich upór i determinację, mamy pewność, że warto im stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju – podsumowuje senator RP.

Źródło: PWSZ Chełm

 

Dyskusja (0 komentarzy)