Aktualności
Życie akademickie
12 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-12

Eksperci programu FENG poszukiwani

Nabór ekspertów w największym programie wsparcia innowacyjności w Polsce – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 – prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje ekspertek i ekspertów, którzy będą uczestniczyć w ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów, a także rozpatrywać protesty, opiniować zmiany w projektach czy monitorować postępy w realizacji projektów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień, zainteresowani mogą ubiegać się o status eksperta branżowego, eksperta finansowego lub w obu tych zakresach. Zaproszenie adresowane jest do specjalistów ze środowisk naukowych, przemysłowych, finansowych, gospodarczych i społecznych.

Każdy kandydat na eksperta FENG musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe oraz wiedzę i udokumentowane doświadczenie zawodowe (wymagana jest znajomość nowoczesnych technologii stosowanych na świecie umożliwiająca ocenę potencjału rynkowego i innowacyjności, a także znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej oraz realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych) w dziedzinie, do oceny której aplikuje. Konieczne jest również spełnienie wymagań formalnych, jak np. korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych czy niepozostawanie w stosunku pracy z Instytucjami Pośredniczącymi lub Instytucją Zarządzającą FENG. Niezbędne jest również posiadanie aktywnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednym z ekspertów, który już od kilkunastu lat współpracuje z NCBR jest dr hab. inż. Szczepan Paszkiel. Jest specjalistą w zakresie szeroko pojętej automatyki i robotyki, informatyki oraz inżynierii biomedycznej.

Bardzo cenię sobie merytoryczną i konkretną współpracę z osobami wspierającymi ekspertów w ocenach w charakterze formalnym i administracyjnym. Jest to niezwykle ważne, ponieważ oprócz wiedzy merytorycznej eksperta na wielu etapach – czy to oceny wstępnej, czy okresowej – konieczne jest także przestrzeganie formalnych aspektów oceny, które dodatkowo weryfikują pracownicy NCBR. Zdecydowanie ułatwia to pracę i wpływa na kompleksowe przestrzeganie kryteriów oceny – mówi o realiach współpracy Szczepan Paszkiel.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do grona ekspertów NCBR, mają możliwość zdobycia doświadczenia w procesie tworzenia innowacji poprzez realny wpływ na rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki i nauki. Otrzymują zaświadczenie o współpracy z NCBR oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Podstawową korzyścią wynikającą z pełnienia roli eksperta NCBR jest możliwość ciągłego poszerzania horyzontów w zakresie dyscyplin naukowych, które reprezentuje. Pełniąc rolę eksperta, naukowiec w sposób ciągły utrzymuje aktualną wiedzę w zakresie nowych trendów rozwoju nauki i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w danym obszarze na terenie Polski i świata. Ponadto ocena projektów to wiele spotkań/paneli, które są ciekawym miejscem wymiany wiedzy. Przy tym warto podkreślić, iż obecnie proces oceny przebiega zdalnie, co nie wymaga od ekspertów konieczności przemieszczania się, a co z tym się wiąże jest to duża oszczędność czasu – dodaje Paszkiel.

Nabór na ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ma charakter ciągły i trwa do momentu opublikowania informacji o jego zakończeniu (nie później niż 2 tygodnie przed jego zakończeniem), nie dłużej jednak niż do końca okresu wyboru projektów do dofinansowania w ramach FENG.

Wszelkie niezbędne informacje nt. naboru (regulamin naboru, wzór umowy, obowiązujące wytyczne dla ekspertów) znajdują się na stronie internetowej NCBR.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)