Aktualności
Życie akademickie
17 Maja
Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2017-05-17

Ewaluacja zamiast parametryzacji

Czy da się ewaluować nauki humanistyczne – zastanawiał się wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas konferencji „Jak promować nauki humanistyczne i społeczne?”. To drugie w ostatnim czasie spotkanie organizowane przez Akademię Ignatianum poświęcone humanistyce.

Podstawowym założeniem programu reform, realizowanego przez resort nauki, jest oparcie algorytmu finansowania jednostek w większym stopniu na mechanizmach ewaluacyjnych, przy równoczesnym ograniczeniu roli parametryzacji. Nowe zasady przyznawania uprawnień do nadawania stopni naukowych mają w większym stopniu uwzględniać kryteria jakościowe, na których podstawie jednostki będą klasyfikowane do jednej z pięciu kategorii.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie nowego podziału dyscyplin naukowych, co w założeniu ma służyć usunięciu barier w rozwoju jednostek naukowych, spowodowanych przez zbyt wąską specjalizację. Planowane jest wykorzystanie wzorców opracowanych przez OECD, zakładających istnienie 40 dyscyplin, z niewielkimi modyfikacjami uwzględniającymi specyfikę m.in. teologii czy sztuki.

Nowy katalog będzie podstawą dla wprowadzenia kategoryzacji „poziomej”, opartej na prowadzonych w danej jednostce kierunkach studiów, a nie, jak dotychczas, w odniesieniu do wyodrębnionych komórek organizacyjnych (wydziałów). W celu odbiurokratyzowania uczelni oraz obniżenia kosztów administracyjnych związanych z kategoryzacją zostanie wycofane kryterium potencjału naukowego jednostki, a cały proces ewaluacji będzie oparty na ocenie trzech podstawowych czynników: patentów i publikacji, grantów krajowych i międzynarodowych oraz wpływu społecznego działalności danej jednostki.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że przygotowywany program reform ma na celu promowanie rozwoju nauk humanistycznych i społecznych w Polsce, a wiele z planowanych zmian jest bezpośrednią odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez same środowiska naukowe.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)