Aktualności
Życie akademickie
30 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-30

II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018

Uczelnie wyższe odgrywają szczególną rolę w procesie upowszechniania osiągnięć nauki. Ich zadaniem jest wykształcenie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie użyteczności rynkowej i o znaczącej wartości aplikacyjnej. Jednym z warunków dobrego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy jest stworzenie im możliwości sprawdzenia się w nowatorskich i prorozwojowych konkursach kształtujących kompetencje i umiejętności praktyczne oraz mobilizujących do świadomego planowania ścieżki przyszłej kariery zawodowej. Wychodząc temu naprzeciw dwa wydziały Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, organizują 16-18 maja 2018 r. w Lublinie II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018.

Mistrzostwa są inicjatywą środowiska akademickiego skierowaną do studentów z całej Polski, którzy kształcą się na kierunkach geoinformatycznych oraz kierunkach wykorzystujących systemy informacji geograficznej/przestrzennej na różnego typu uczelniach wyższych. Główną ideą wydarzenia jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności analitycznego myślenia w zakresie wykonywania analiz przestrzennych oraz rozwiązywania problemów programistycznych i bazodanowych.

Mistrzostwa, wraz z towarzyszącymi im wystąpieniami referatowymi i dyskusjami panelowymi, są doskonałą okazją do zademonstrowania najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu geoinformatyki, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń w grupie osób, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują GIS. Mistrzostwa w sposób istotny przyczyniają się do konsolidowania środowiska naukowego oraz tworzą kolejną płaszczyznę współpracy nauki z sektorem GIS/IT, której celem jest wypracowanie wspólnych postulatów badawczo-aplikacyjnych i optymalizacja programów nauczania Geoinformatyki. Treść oraz forma zadań, rozwiązywanych podczas mistrzostw, jest przygotowana lub konsultowana wspólnie z przedstawicielami firm branżowych i wpisuje się w najnowsze kierunki badań naukowych oraz problemy programistyczne i analityczne, napotykane na etapie wykorzystania technik i metod geoinformatycznych. Podejmowane w nich zagadnienia oraz „jakość” prezentowanych rozwiązań pośrednio pozwalają ocenić stopień zaawansowania prowadzonych badań naukowych, związanych z geoinformatyką, oraz wskazują na wysoką aplikacyjność osiąganych wyników w branży GIS/IT.

GIS Challenge ma na celu także podwyższenie stopnia świadomości studentów, zaproszonych nauczycieli akademickich i przedstawicieli otoczenia zewnętrznego, że geoinformatyka, jako dyscyplina naukowa, staje się jednym z głównych nurtów rozwoju kraju, wspieranych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zaplanowany panel dyskusyjny w gronie specjalistów z całej Polski otworzy debatę zmierzającą do standaryzacji zagadnień geoinformatycznych, która w przyszłości powinna doprowadzić do publikacji słowników oraz podręczników z zakresu geoinformacji i geoinformatyki.

Mistrzostwa wpisują się w działania na rzecz realizacji polityki naukowej, naukowo-dydaktycznej i innowacyjnej państwa poprzez upowszechnianie i przybliżanie osiągnięć naukowych, technicznych i twórczych społeczeństwu za pomocą różnorodnych form przekazu. Wydarzenie wzmacnia znaczenie geoinformatyki i wizerunek geoinformatyka w świadomości społecznej oraz przyczynia się do aktywizacji studentów w kierunku odkrywania świata i poszukiwania odpowiedzi poprzez udział w konkursie.

Pierwsza edycja Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych, która odbyła się w maju 2017 r., zgromadziła ok. 150 osób, w tym 97 studentów reprezentujących 16 uczelni wyższych z 10 miast oraz licznych przedstawicieli środowisk akademickich i biznesu.

Szczegółowe informacje na temat Mistrzostw dostępne są na stronie http://gischallenge.com/ oraz na profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/gischallenge).

Joanna Borowska-Pakuła, Beata Konopska, Paulina Owczarek, Łukasz Chabudziński

Dyskusja (0 komentarzy)