Aktualności
Życie akademickie
19 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-19

Jak zalegalizować pobyt studiującego obcokrajowca?

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował aktualizację podręcznika wyjaśniającego, jak zadbać o legalny pobyt cudzoziemca chcącego studiować w Polsce. Materiał uwzględnia ostatnie zmiany w prawie i jest dedykowany pracownikom uczelni, którzy zajmują się rekrutacją oraz obsługą studentów zagranicznych. Może być także przydatny samym cudzoziemcom rozpoczynającym lub kontynuującym studia.

Publikacja poświęcona jest aspektom prawnym i praktycznym legalizacji pobytu cudzoziemców z państw trzecich oraz obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Dotyczy osób podejmujących lub kontynuujących studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i doktoranckie, w tym także w formie niestacjonarnej. Podręcznik podzielony został na cztery główne części dotyczące: zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, zezwoleń na pobyt czasowy w celu pobierania nauki na studiach niestacjonarnych, mobilności wewnątrzunijnej studentów i doktorantów oraz rejestracji pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w celu kształcenia się na studiach. Każdy rozdział zawiera dokładny opis procedury, wymogi jakie należy spełnić, przepisy regulujące dane postępowanie oraz „listę kontrolną” czynności, które należy zrealizować. Ponadto, w poradniku można znaleźć przydatne źródła informacji, dane kontaktowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wydziałów spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich oraz najważniejsze fragmenty regulacji prawnych. Materiał przedstawia obowiązujący obecnie stan prawny i będzie aktualizowany w przypadku jego zmian.

Podręcznik „Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia się na studiach” powstał w ramach projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Cudzoziemcy chcący przedłużyć swój pobyt w Polsce w związku z podjęciem studiów składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Obywatele UE oraz członkowie ich rodzin mają natomiast obowiązek rejestracji pobytu trwającego powyżej 3 miesięcy. W 2018 roku wnioski o zezwolenia na pobyt czasowy w związku ze studiami złożyło 14,3 tys. cudzoziemców, w tym 6,2 tys. obywateli Ukrainy.

Źródło: UdSC

Dyskusja (0 komentarzy)