Aktualności
Życie akademickie
28 Grudnia
Źródło: Klaster Fotoniki i Światłowodów
Opublikowano: 2021-12-28

Klaster Fotoniki i Światłowodów uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego

Klaster Fotoniki i Światłowodów, którego koordynatorem jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów w Lublinie, uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Konkurs zorganizowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Krajowe Klastry Kluczowe to klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polski i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Konkurencyjność gospodarki jest w coraz większym stopniu oparta na badaniach, rozwoju i innowacjach oraz tworzeniu i rozwijaniu nowych technologii. Aby sprostać aktualnym wyzwaniom niezbędna jest
efektywna współpraca pomiędzy różnymi środowiskami, branżami oraz instytucjami. Kluczem do osiągnięcia tego celu stają się m.in. klastry, które dzięki naturalnie nawiązanej współpracy przedsiębiorstw, jednostek badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych określane są mianem katalizatora procesów innowacyjnych.

Klaster Fotoniki i Światłowodów funkcjonuje w obszarze fotoniki, czyli zaawansowanych technologii zajmujących się światłem. Celem klastra jest budowa polskiego silnego sektora fotonicznego poprzez transfer rodzimych technologii do przemysłu, tworzenie wyspecjalizowanych kadr czy szeroko zakrojoną współpracę. Obejmuje ona realizację wspólnych projektów, podnoszących konkurencyjność zrzeszonych w klastrze podmiotów oraz wzmacniających relacje na linii nauka-biznes, a także profesjonalne wsparcie firm badawczo-rozwojowych (m.in. w zakresie marketingu, zasobów ludzkich, zabezpieczenia własności intelektualnej czy finansowania projektów).

Konkurs na nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego zorganizowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. System wyboru składa się z oceny pięciu obszarów funkcjonowania klastrów. Są to: zasoby ludzkie, infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych i orientacja na klienta. Wskazane obszary są niejako narzędziem oceny rozwoju klastra, jak również wskazują kierunek rozwoju polityki klastrowej kraju oraz priorytety Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów – koordynator Klastra Fotoniki i Światłowodów – złożyło wniosek aplikacyjny we wrześniu 2021 roku, w ramach V rundy konkursu. Po pozytywnych ocenach: merytorycznej wstępnej i merytorycznej parametrycznej oraz panelu ekspertów, Klaster Fotoniki i Światłowodów uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego, który obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku.

Tylko kilkanaście procent polskich klastrów może się poszczycić statusem Krajowego Klastra Kluczowego. To ogromny przywilej, ale też zobowiązanie, ponieważ to właśnie ta grupa klastrów ma za
zadanie, poprzez integrowanie różnych środowisk, komercjalizację wiedzy naukowej oraz działania
rozwojowe, zgodne z politykami horyzontalnymi przyjętymi przez Unię Europejską, przyczynić się do
podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki, również w wymiarze międzynarodowym. Podmioty
zrzeszone w klastrze ze statusem KKK mają m.in. preferencje przy ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania ze środków UE oraz korzystania ze środków publicznych – wyjaśnia Małgorzata Kolary-Woźniak, menagerka ds. rozwoju Klastra Fotoniki i Światłowodów.

Koordynatorem Klastra Fotoniki i Światłowodów jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów z siedzibą w Lublinie. W skład Klastra wchodzą między innymi firmy z Lubelszczyzny oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)