Aktualności
Życie akademickie
23 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-23

Kolegium Refleksji Humanistycznej im. Tadeusza Kotarbińskiego

13 kwietnia 2018 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Kolegium Refleksji Humanistycznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Tworzą je członkowie Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego i osoby, których prace były nominowane we wszystkich edycjach konkursu. Kolegium to cykliczne spotkania poświęcone ważnym zagadnieniom polskiej humanistyki, życia akademickiego
i publicznego, skoncentrowane wokół myśli Patrona. Będą się one odbywać dwa razy do roku.

„Polska myśl humanistyczna ma się dobrze, niezależnie od tego, czy traktowana jest z należytą powagą i szacunkiem, i czy brana jest pod uwagę w publicznym dyskursie. Chcemy prowadzić debatę wokół istotnych problemów, które nurtują humanistów, a także stworzyć kolegium głębokiej refleksji humanistycznej nad tym, co jest ważne dla rozwoju badań naukowych, dla rozwoju uniwersytetu, społeczeństwa, co jest ważne dla nas, dla naszego osobistego rozwoju” – tłumaczył otwierając spotkanie prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Na Uniwersytecie Łódzkim humanistyka rozumiana jest jako pewien typ wrażliwości, a nie tylko obszar nauki. Dba się o to, by łączyć działania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, nadać dynamikę nauce, wydobyć potencjał badawczy i wyzwolić nową energię. Działaniom uczelni niezmiennie patronuje postać pierwszego jej rektora, prof. Tadeusza Kotarbińskiego – wybitnego etyka, filozofa, człowieka głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię myśli ludzkiej oraz jej wpływ na losy społeczeństw. Uniwersytet kontynuuje jego działalność, sposób postrzegania, a także metodę analizy rzeczywistości. Stale rozwija humanistyczną refleksję, której współczesny świat bardzo potrzebuje.

Podczas pierwszego spotkania dyskutowano o tym, czym w istocie jest wspólnota akademicka, czym cechują się osoby stanowiące jej wycinek i jakie powinności przed nimi stoją, jak zmienił się etos naukowy w dobie nauki postakademickiej, którą charakteryzuje płynność wspólnot akademickich, jak również o roli inspiracji i relacji mistrz–uczeń w procesie kształcenia, a także o relacjach pomiędzy wspólnotą akademicką a reformą nauki. Wystąpienia przedstawili: prof. Anna Lewicka-Strzałecka, prof. Tadeusz Sławek, prof. Tomasz Kawski, prof. Kaja Gadowska i prof. Michał Mencfel.

W debacie podkreślona została waga kształtowania wrażliwości członków wspólnoty akademickiej jako czynnika decydującego o wspólnocie i jej jakości. Dostrzeżono również niebezpieczeństwo dla rozwoju kultury, a w dalszej perspektywie i dla rozwoju gospodarczego, które niesie ze sobą marginalizacja humanistyki. Członkowie Kolegium zastanawiali się także nad wyzwaniami stojącymi przed humanistami w procesie komercjalizacji badań naukowych i konsekwencjami – nie zawsze pożądanymi – tego procesu, w tym dla swobodnego promieniowania idei, wspólnotowości i integracji środowiska. O wspólnocie akademickiej Kolegium dyskutowało także w kontekście wpływu architektury akademickiej na relacje pomiędzy uczonymi, uczonymi a studentami oraz uczelnią a jej otoczeniem.

Następne spotkanie, które odbędzie się 21 września, poświęcone będzie relacjom uniwersytetu i społeczeństwa. Grono naukowców postara się odpowiedzieć na pytanie:
co uniwersytet może dać społeczeństwu?

W pierwszym spotkaniu Kolegium Refleksji Humanistycznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, pt. Wspólnota akademicka? udział wzięli członkowie kapituły: prof. Anna Legeżyńska, prof. Anna Lewicka-Strzałecka, ks. prof. Andrzej Szostek, prof. Grzegorz Gazda, prof. Ryszard Kleszcz, prof. Antoni Różalski oraz laureaci i nominowani z poprzednich edycji konkursu: prof. Małgorzata Domagalska, prof. Kaja Gadowska, prof. Ewa Kołodziejczyk, prof. Katarzyna Mikulska, prof. Joanna Nalewajko-Kulikov, dr Ewa Drzazgowska, prof. Tomasz Kawski, prof. Wojciech Klimczyk i prof. Michał Mencfel.

Honorata Ogieniewska 

Dyskusja (0 komentarzy)