Aktualności
Życie akademickie
22 Października
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2020-10-22

Kolejny Polak w Academia Europaea

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, wybitny fizyk i współtwórca informatyki kwantowej z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych i Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim, został członkiem prestiżowej organizacji Academia Europaea. 

To europejska pozarządowa organizacja naukowa, największa tego typu na Starym Kontynencie, deklarująca w swojej misji działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspieranie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych zwłaszcza w zakresie spraw europejskich, promowanie wartości europejskiej nauki i badań. Zrzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Skupia obecnie ponad 4 tys. członków, w tym prawie 100 uczonych z Polski i ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Do grona tego dołączył właśnie prof. dr hab. inż. Ryszard Horodecki, jeden z twórców kwantowej informatyki, interdyscyplinarnej dziedziny, która wiąże się z takimi odkryciami, jak kwantowa kryptografia, kwantowa teleportacja czy gęste kodowanie.

Ukończył studia w 1967 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Pracę naukową związał od początku z Uniwersytetem Gdańskim, na którym doktoryzował się w 1976 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 roku jest profesorem nauk fizycznych. W latach 2005–2013 kierował Zakładem Optyki i Informacji Kwantowej. Był głównym organizatorem, a także pierwszym dyrektorem (2007–2019) Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku przy Uniwersytecie Gdańskim, zrzeszającego osiem jednostek naukowych (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski).

Jego dorobek obejmuje 81 publikacji w tym 77 w czasopismach z listy filadelfijskiej, cytowanych łącznie blisko 7000 razy (IH-32). Trzynaście z nich jest cytowanych ponad 100 razy, w tym fundamentalna praca o metodzie detekcji kwantowego splątania (entanglement witnessess) ponad 1600 razy. Jest ponadto współautorem (na zaproszenie indywidualne) obszernej pracy przeglądowej pt. „Quantum entanglement” (2009) w najbardziej prestiżowym czasopiśmie podsumowującym dokonania fizyki – Reviews of Modern Physics (impact factor 45). Od czasu założenia tego czasopisma w 1929 roku jest to trzecia praca z wyłączną afiliacją polską cytowana blisko 1300 razy.

Prof. Horodecki wraz z synami (jeszcze studentami) Pawłem, Michałem i Karolem stworzył zespół współpracujący ze światowymi liderami z informatyki kwantowej. Powstały w nim pojęcia, które na trwałe weszły do literatury światowej, takie jak „bound entanglement” (splątanie związane), „entanglement activation” (aktywacja splątania), quantum deficit (kwantowy deficyt).

W 1999 roku został zaproszony do współorganizacji i uczestnictwa w projekcie V programu Ramowego Unii Europejskiej pt. „Entanglement in Quantum Information Processing”, w którym brało udział 17 ośrodków europejskich. Był to pierwszy w Polsce unijny projekt z dziedziny informatyki kwantowej. Jest liderem w skali kraju, jeśli chodzi o prowadzenie projektów badawczych Unii Europejskiej w zakresie informatyki kwantowej. W ramach tych projektów kieruje pracami badawczymi od piętnastu lat (EQUIP, RESQ, QUPRODIS, SCALA). Od 2012 roku lideruje, trzecim w Polsce, projektem European Research Council – Advanced Grant Ideas QOLAPS. Ponadto jest kierownikiem projektów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ideas Plus oraz Narodowego Centrum Nauki Maestro.

Jest członkiem Rady Naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji oraz Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku. W 2004 roku otrzymał nagrodę zespołową im. Wojciecha Rubinowicza Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W 2008 roku został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk ścisłych za wkład w stworzenie podstaw informatyki kwantowej. W tym samym roku został laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. W 2019 r. otrzymał Nagrodę Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Academia Europaea powstała w 1988 roku w Londynie z inicjatywy Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego, oraz Szwedzkiej Akademii Nauk. Koncentruje się na działalności opiniodawczej i doradczej m.in. dla Komisji Europejskiej. Jest finansowana ze środków własnych, dotacji rządowych i wpłat ze strony współpracujących instytucji.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)