Aktualności
Życie akademickie
27 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-27

Laureaci stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Ponad 700 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przyznał 656 stypendiów studentom i 82 stypendia doktorantom. Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają 15 tys. złotych, a doktoranci 25 tys. To dla nich bardzo istotne wsparcie, a jak wielokrotnie podkreślano studenci i doktoranci to grupy szczególnie ważne dla MNiSW. Konstytucja dla Nauki zapewnia im realne wsparcie oraz gwarantuje skuteczniejsze mechanizmy ochrony ich praw.

Rektorzy uczelni przedstawili ministrowi 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Oceny wniosków dokonał zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Aplikacje zostały ocenione metodą punktową, zgodnie z którą punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie minister podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 9 pkt w przypadku studentów oraz 61 pkt w przypadku doktorantów. W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł dla studentów oraz 25.000 zł dla doktorantów. Laureaci otrzymują realne wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni.

Realne wsparcie studentów i doktorantów zapewnia również Konstytucja dla Nauki, czyli obowiązująca od 1 października 2018 r., nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rozwiązania w niej zawarte utrzymują m.in. zasadę bezpłatności studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych, zapewniają studentom stabilny system pomocy materialnej oraz gwarantują skuteczniejsze mechanizmy ochrony praw studenta. Ustawa wprowadza także zasadę ustalania wysokości opłat za studia na początku okresu kształcenia oraz zakaz ich zmiany w czasie trwania studiów. Podobną ochronę studenci zyskują w przypadku opóźnień w wydawaniu dyplomów ukończenia studiów – uczelnia ma na to 30 dni, w przeciwnym razie zostanie ukarana finansowo.

Konstytucja dla Nauki w znaczący sposób poprawia jakość prowadzenia studiów, m.in. kładzie nacisk na interdyscyplinarność i elastyczne ścieżki kształcenia, wprowadza kształcenie dualne oraz zapewnia studentom kierunków praktycznych lepsze i dłuższe praktyki.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane studentom i doktorantom na adres podany we wniosku. Znajdzie się w nich dokładna liczba punktów za osiągnięcia, a także uzasadnienie nieprzyznania punktów. W decyzjach będzie wskazany również tryb odwoławczy – odwołania od decyzji można składać w terminie 14 dni od daty doręczenia listu.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)