Aktualności
Życie akademickie
10 Grudnia
Fot. Kamil Pudełko
Opublikowano: 2023-12-10

Michał Klimczyk przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2024

Michał Klimczyk ze Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej został ponownie wybrany na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Był jedynym kandydatem do objęcia tego stanowiska w kolejnej kadencji. 

Wybory nowych władz Krajowej Reprezentacji Doktorantów odbyły się podczas XX Zjazdu Delegatów, który zorganizowano w Krakowie. W ich wyniku na czele KRD w kadencji 2024 ponownie stanie mgr inż. Michał Klimczyk, obecny przewodniczący organizacji. To czternasty w historii sternik KRD.

Jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Na uczelni tej od 2021 roku pracuje w pionie prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem. W ub.r. był członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Komisji Nauki i Komisji ds. międzynarodowych RGNiSW. Jest m.in. współautorem propozycji krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych jako jednego z wymiarów mobilności akademickiej. W latach 2017–2022 podejmował działalność samorządową m.in. w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych. Brał udział w procesach konsultacyjnych związanych z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczestniczył ponadto w dwóch edycjach projektu Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca, w wyniku którego prowadził szkolenia z zakresu praw i obowiązków doktoranta oraz zasad kształcenia w szkołach doktorskich. Realizuje także szkolenia z zakresu idei samorządności akademickiej oraz zagadnień związanych z szeroko rozumianą jakością kształcenia. Otrzymał nagrodę Pro Juvenes w kategorii „Najlepszy szkoleniowiec”.

W skład nowo wybranego Zarządu weszli ponadto:
  • Barbara Pietrzyk-Tobiasz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
  • Dominika Kurda (Uniwersytet Jagielloński)
  • Katarzyna Kowalik (Uniwersytet w Białymstoku)
  • Katarzyna Fedejko-Kaflowska (Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie)
  • Anna Nieczaj (Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza)
  • Jakub Szczepkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)