Aktualności
Życie akademickie
15 Listopada
Opublikowano: 2017-11-15

MNiSW stawia na umiędzynarodowienie polskiej nauki

Powołanie NAWA, zawarcie umowy z Towarzystwem Maxa-Plancka, amerykańskie akredytacje dla polskich uczelni medycznych czy zawarcie umowy z rządem Chińskiej Republiki Ludowej o uznawaniu dyplomów – to tylko niektóre z działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki.

– Umiędzynarodowienie to narzędzie świadomie wykorzystywane do wspierania doskonałości naukowej, wzmocnienia jakości edukacji oraz zaangażowania społecznego polskich uniwersytetów
i instytucji badawczych – podkreślał minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Naszym celem jest włączenie się do globalnego wyścigu o odkrycia naukowe i młode talenty – dodał wicepremier.

Różne kierunki umiędzynarodowienia

Umiędzynarodowienie polskiej nauki to jeden z najważniejszych filarów działania MNiSW. Jest to proces, który przebiega wielokierunkowo. Po pierwsze wspiera powroty polskich naukowców do kraju, a także zachęca cudzoziemców do kontynuowania swojej kariery nad Wisłą. Po drugie pomaga uczonym w wyjazdach do najlepszych zagranicznych ośrodków badawczych, aby zdobyte tam doświadczenia mogli wykorzystać w kraju. Po trzecie wreszcie promuje naukę języka polskiego na świecie, a także wspiera młodzież polonijną.

– Zależy nam, żeby na polskich uczelniach studiowało jak najwięcej studentów z zagranicy oraz znacząco wzrosła liczba zagranicznych wykładowców. Widać wyraźnie, że nowy algorytm do tego zachęca, wyraźnie zwiększyła się liczba wykładowców z zagranicy, ale ciągle jesteśmy na początku drogi – mówił minister Jarosław Gowin.

Wśród wielu inicjatyw MNiSW na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki wymienić należy Polskie Powroty i wsparcie dla Polonii.

Misją NAWA jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Z jej programów stypendialnych i grantowych będą mogli korzystać m.in. studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe. Agencja ma za zadanie wspierać mobilność akademicką, projakościowe umiędzynarodowianie oferty polskich uczelni i odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z naszych uniwersytetów. W tym celu uruchomiono program Polskie Powroty, który wesprze ośrodki naukowe w tworzeniu atrakcyjnej oferty wybitnych polskich naukowców, chcących powrócić do kraju i ponownie prowadzić tutaj badania naukowe. Docelowo program będzie dotyczył nawet 100 naukowców, którym NAWA zapewni płynność pracy badawczej na okres nawet do 4 lat.

Agencja kontynuować będzie także działania polskiego rządu w tworzeniu kompleksowych rozwiązań skierowanych dla młodzieży polonijnej.

Więcej informacji o działaniach agencji: www.nawa.gov.pl.

Zawarcie umowy z Towarzystwem Maxa-Plancka w ramach Programu DIOSCURI

Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) w ramach planu Towarzystwa Maxa-Plancka (MPG) pod nazwą Dioscuri (promocja doskonałości naukowej w Europie Środkowej) będzie wspierać utworzenie do 2021 r. nawet 10 centrów doskonałości w Polsce „pod szyldem” MPG. Podpisanie porozumienia między MPG oraz NCN w sprawie wdrażania programu nastąpiło 4 lipca 2017 r. w Krakowie.

Finansowanie konkursu zapewni NCN dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Pierwsza edycja konkursu właśnie wystartowała – konkurs jest otwarty do 12 lutego 2018 r. W konkursie może wziąć udział naukowiec, który otrzymał stopień doktora w ciągu ostatnich 15 lat. Według regulaminu, wnioskodawcami zostaną: badacz i instytucja naukowa, która będzie go gościć i umożliwi mu prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. Dla instytucji naukowej, która wygra konkurs, przewidziano równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność centrum. Lider projektu otrzyma 100 tys. euro rocznie za swoją pracę, a okres, na który przewidziano finansowanie wynosi 5 lat. Możliwe będzie także jednorazowe przedłużenie o kolejne 5 lat (pod warunkiem dostępności środków i pozytywnej oceny).

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl/dioscuri.

Zawarcie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym

Zawarta umowa przewiduje, że wskazane w niej świadectwa oraz dyplomy uzyskane w jednym z państw-stron są uznawane w celu podjęcia lub kontynuacji kształcenia w drugim państwie. Umowa obowiązuje od 24 listopada 2016 roku.

Na kolejne trzy lata przedłużono pozytywną ocenę amerykańskiej komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) w Departamencie Edukacji USA dla polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych.

W USA akredytacja uczelni medycznych mających siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi jest prowadzona w sposób scentralizowany. Ocenę wydaje komisja National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) w Departamencie Edukacji USA. Pozytywna ocena NCFMEA oznacza, że studenci z USA kształcący się w polskich uczelniach mogą się ubiegać o dofinansowanie z federalnego programu kredytowego, a po zakończeniu edukacji przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych na takich samych zasadach jak osoby kończące studia na uczelniach amerykańskich.

Pozytywna ocena NCFMEA przekłada się na obecność studentów z USA oraz z innych państw na polskich uczelniach medycznych (studia na zasadzie odpłatności). Obecnie (dane Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej za rok akademicki 2016/2017) w polskich uczelniach podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na zasadzie odpłatności, w ramach tzw. mobilności pionowej (tj. realizacji kolejnego stopnia kształcenia na innej uczelni) kształci się 639 obywateli USA (spośród 6 769 obcokrajowców ogółem).

Zmiana umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 roku

Zmieniona umowa przewiduje automatyczne uznanie dyplomów ukończenia studiów oraz stopnia doktora, a także rozwiązuje problem habilitacji słowackich – słowacki tytuł docenta nie jest już automatycznie uznawany w Polsce jako habilitacja. Umowa została podpisana 16 marca 2016 r., weszła w życie 1 czerwca 2016 roku.

MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)