Aktualności
Życie akademickie
23 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-23

Nabór kandydatów na członków PKA

Rozpoczął się nabór kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2024–2027. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lipca.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Została powołana w 2002 roku i objęła swoją działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne działające na terenie kraju. W grudniu kończy się VI kadencja tego organu. W związku z tym Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór kandydatur na członków PKA na kolejne cztery lata.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych,
 • Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 • Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uczelnie,
 • ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej może być osoba, która:

 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej,
 • posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata zgłoszonego przez organizację pracodawców – wykształcenie wyższe,
 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana karą dyscyplinarną,
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Członkiem Komisji nie może być: członek Komisji Ewaluacji Nauki, założyciel uczelni niepublicznej, rektor, członek rady uczelni oraz pracownik Biura PKA.

Zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej należy przesyłać do 31 lipca 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich. PKA realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

Przewodniczącym PKA jest obecnie ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)