Aktualności
Życie akademickie
05 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-05

Nowa dyrektor ERCE PAN w Łodzi

Od początku grudnia Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi kieruje dr hab. Katarzyna Izydorczyk. Zastąpiła na tym stanowisku prof. Macieja Zalewskiego, który stał na czele jednostki od momentu jej powstania w 2008 roku.

O wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi poinformował Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono kandydaturę dr hab. Katarzyny Izydorczyk, prof. ERCE PAN. Z dniem 1 grudnia prezes PAN powierzył jej kierowanie placówką do 30 listopada 2026 roku.

Dr hab. Katarzyna Izydorczyk jest związana z ERCE PAN od początku jej istnienia, tj. od 2008 roku. W latach 2010–2015 była zastępcą dyrektora tej jednostki. Wcześniej, w latach 2002–2008, pracowała w Międzynarodowym Centrum Ekologii PAN. Od 2019 r. należy do Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

W kręgu jej zainteresowań naukowych są systemowe rozwiązania ekohydrologiczne w zlewniowym zarządzaniu zasobami wodnymi w zlewniach rolniczych, rozwiązania oparte na przyrodzie (w tym biotechnologie ekohydrologiczne) dla ograniczania rolniczych zanieczyszczeń obszarowych, rozwiązania ekohydrologiczne w rekultywacji zbiorników zaporowych oraz biotyczne i abiotyczne mechanizmy regulacji intensywności toksycznych zakwitów sinic. Bierze udział w 10-letnim projekcie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, mającym na celu poprawę jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Podejmowane w ramach rozpoczętego w ub.r. projektu działania będą promowały i wzmacniały synergię pomiędzy polityką wodną, rolną i klimatyczną. Wartość przedsięwzięcia przekracza 70 mln zł. Jego koordynatorem są Wody Polskie RZGW w Warszawie, a jednym z partnerów ERCE PAN. Wcześniej uczestniczyła także m.in. w projekcie WATERDRIVE, którego celem było usprawnienie polityki zarządzania wodami na poziomie lokalnym i regionalnym na obszarze całej zlewni Morza Bałtyckiego.

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii to placówka Polskiej Akademii Nauk powstała w 2008 roku. To drugie – po Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – centrum w Polsce pod auspicjami UNESCO. Jego pracownicy zajmują się eksperymentalnymi oraz teoretycznymi badaniami naukowymi w zakresie rozwoju ekohydrologii i wdrażaniu jej w celu odnowy zasobów wodnych w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO. Jednostka prowadzi transdyscyplinarne badania ekohydrologiczne w zakresie zrównoważonego zarządzania, ochrony i odtwarzania malejących zasobów wodnych, a także wzmacniania usług ekosystemowych, bioróżnorodności zlewni rolniczych i miejskich oraz opracowywania systemowych rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Podejścia naukowe rozwijane w ERCE PAN opierają się na myśleniu zorientowanym na integrację nauk o środowisku: ekologii, hydrologii, hydrobiologii, hydroakustyki, chemii środowiska, procesów procesów krajobrazowych, ekologii gleby, biotechnologii i fitotechnologii, ekotoksykologii i genetyki, badań populacyjnych, oraz modelowaniu matematycznym. Kolejnym krokiem jest połączenie tych dziedzin wiedzy z ekohydrologią, inżynierią ekologiczną i biotechnologią molekularną, co stanowi tło dla rozwoju ekologicznych biotechnologii ekologicznych i rozwiązań systemowych w celu poprawy stanu ekologicznego zlewni i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)