Aktualności
Życie akademickie
02 Grudnia
Fot. Magdalena Marcula
Opublikowano: 2018-12-02

Nowa placówka UWr powstanie w Odolanowie

W Odolanowie w Wielkopolsce powstanie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Wrocławskiego. List intencyjny w sprawie powołania nowej jednostki podpisali rektor uczelni, prof. Adam Jezierski i burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

Placówka będzie wspólnym przedsięwzięciem dwóch podmiotów: samorządowego (Gmina i Miasto Odolanów) oraz akademickiego (Uniwersytet Wrocławski). Z Centrum współpracować będą także uczeni z innych ośrodków naukowych, którzy swym doświadczeniem i dorobkiem naukowym wesprą jego działalność. Siedzibą Centrum ma stać się wyremontowany budynek kościoła poewangelickiego.

Z prośbą o powołanie naukowej placówki władze Odolanowa zwrócili się do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego już rok temu. Inicjatywa spotkała się z przychylnością uczelnianych władz. Przygotowania zakończyły się podpisaniem listu intencyjnego. Centrum będzie się zajmować m.in. badaniem, archiwizowaniem i opracowaniem oraz merytoryczną opieką nad spuścizną materialną i duchową Polaków, Niemców i Żydów z terenów Południowej Wielkopolski (obszar od Kępna na południu po Jarocin na północy oraz od Leszna na zachodzie po Kalisz na wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Gminy i Miasta Odolanów), organizowaniem konferencji naukowych i prelekcji (zarówno o międzynarodowym charakterze, jak i dla potrzeb lokalnych np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkół). Powołanie Centrum umożliwi również stworzenie bazy danych umożliwiającej łatwiejszy i szybszy dostęp uczniom i studentom badającym kwestie będące przedmiotem zainteresowań nowej placówki, a także współuczestniczenie w szeroko pojętej edukacji i życiu kulturalnym Odolanowa.

Gmina i Miasto Odolanów (obszar 136 km²), które zamieszkuje prawie 15 tys. mieszkańców, leży w powiecie ostrowskim, w Południowej Wielkopolsce, na terenie Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Obecnie w skład gminy wchodzą: miasto Odolanów i 16 wsi sołeckich. Gmina i Miasto Odolanów utrzymuje ożywione kontakty z sześcioma miastami partnerskimi: Heringen Helme, Heringen Werra (Niemcy), La Meziere (Francja), Saulkrasti (Łotwa), Nieśwież (Białoruś) oraz Martvili (Gruzja).

Początki Odolanowa datuje się na XII w. W 1301 r. wznosił się tu już murowany zamek. Rozwój Odolanowa przypada na wiek XV, czyli czasy panowania Władysława Jagiełły, który w dokumencie z 1403 roku uwalnia miasto od podatków celnych i kontrybucji. Tę datę uznaje się za symboliczny moment powstania Odolanowa. Od połowy XVIII wieku miasto przeżywa gospodarcze ożywienie. Z tych czasów pochodzą trzy odolanowskie świątynie: zbór ewangelicki i dwa kościoły katolickie. Szybkiego rozwoju miasta nie wyhamował dokonany w 1793 roku II rozbiór Polski. Odolanów, odliczając czasy Księstwa Warszawskiego, był do 1918 roku pod zaborem pruskim. Wiek XIX był okresem rozkwitu miasta mającego charakter rolniczo-rzemieślniczy. W 1909 roku poprowadzono tu linię kolejową. Po II wojnie istotne zmiany nastąpiły z chwilą odkrycia złóż gazu ziemnego i wybudowania Zakładu Odazotowania Gazu Ziemnego na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Oddział PGNiG w Odolanowie zajmuje się kriogenicznym przetwarzaniem gazu ziemnego zaazotowanego na gaz wysokometanowy połączonym z odzyskiem helu. W Odolanowie działa Zakład Fizyki Niskich Temperatur Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, którego pracownicy od 1985 r. organizują Warsztaty Naukowe Lato.

Łukasz Krzyszczuk

Dyskusja (0 komentarzy)