Aktualności
Życie akademickie
06 Lipca
Opublikowano: 2022-07-06

Wspólne inicjatywy akademickie w Lublinie

Akademicki Budżet Partycypacyjny, Interprojekt, Wirtualna Karta Biblioteczna i Staż Za Miedząto cztery nowe inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich.

Z udziałem prezydenta miasta Krzysztofa Żuka w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się spotkanie ZwiązkU Uczelni Lubelskich. Ogłoszono w jego trakcie cztery nowe inicjatywy skierowane do studentów, doktorantów, naukowców i pracowników lubelskich szkół wyższych.

W ramach projektu Akademicki Budżet Partycypacyjny ZUL organizacje studenckie, wydziały, instytuty, koła naukowe, ale także pojedynczy studenci i pracownicy będą mogli zgłaszać swoje pomysły, które w przyszłości posłużą środowisku akademickiemu miasta. Zgłoszenia zostaną poddane analizie, a następnie głosowaniu na każdej z uczelni. Wybrane projekty realizowane będą w 2023 roku.

Z kolei konkurs Interprojekt ma na celu budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych funkcjonujących w ramach ZUL, prowadzących prace laboratoryjne, których wyniki stanowić będą podstawę pozyskiwania funduszy zewnętrznych na ich kontynowanie. Preferowane będą projekty zespołów, których uczestnicy reprezentują co najmniej trzy uczelnie stanowiące Związek.

Wirtualna Karta Biblioteczna ZUL to rozwiązanie, dzięki któremu studenci, doktoranci i pracownicy uczelni nieodpłatnie skorzystają z zasobów bibliotek głównych uczelni na zasadach wzajemności. Konkurs Staż za miedzą jest przeznaczony dla naukowców, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład ZUL, aby rozpocząć lub kontynuować badania naukowe bądź prace badawczo-rozwojowe.

Podczas spotkania uhonorowano studentów, którzy w sposób szczególny wyróżnili się wynikami w nauce, ale także zaangażowaniem w działalność akademicką. Statuetkę Związku Uczelni Lubelskich otrzymali: Magdalena Piłat (Politechnika Lubelska), Aleksandra Ren (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mykhailo Zaslavskyi (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i Daria Żuraw (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Związek Uczelni Lubelskich powstał na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej pod koniec 2017 roku. W ubiegłym roku do grona tego dołączył Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Celem ZUL jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)