Aktualności
Życie akademickie
07 Marca
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opublikowano: 2024-03-07

Nowi pełnomocnicy ministra nauki

Sześcioro nowych pełnomocników powołał minister nauki Dariusz Wieczorek. Będą odpowiedzialni za sprawy europejskie i prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej, inicjatywy społeczne w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, jakość kształcenia na studiach, sprawy studenckie, wsparcie uczelni w zwiększaniu dostępności kształcenia dla osób niepełnosprawnych, a także współpracę nauki z biznesem.

Zarządzenia w sprawie ustanowienia nowych pełnomocników wydano 6 marca. Powołania otrzymało sześć osób. Pełnomocniczką do spraw europejskich i prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej została dr hab. Patrycja Matusz, w obecnej kadencji prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. projektów i relacji międzynarodowych. W zakresie należącym do właściwości ministra nauki, będzie koordynowała sprawy dotyczące współpracy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, w tym przygotowania i sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Rola ta przypadnie naszemu państwu w pierwszej połowie 2025 roku. Pełnomocniczka opracuje m.in. propozycje do projektu programu oraz kalendarza przygotowań; propozycje priorytetów sektorowych; opinie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych związanych z prezydencją.

Pełnomocnikiem do spraw inicjatyw społecznych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego jest od wczoraj Wiktor Portka. Do jego zadań należy analiza rekomendacji zgłaszanych przez stronę społeczną oraz przedstawianie stanowisk szefa resortu podczas przeprowadzanych konsultacji i wydarzeń z udziałem środowisk naukowych, studenckich i samorządowych, organizacji pozarządowych, a także społeczności lokalnych.

Pełnomocnikiem do spraw jakości kształcenia na studiach został dr hab. Waldemar Urbanik, rektor Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Zajmie się opracowywaniem opinii dotyczących jakości kształcenia i rekomendacji w zakresie jej doskonalenia. Podejmie także działania związane z propagowaniem doskonalenia jakości kształcenia, weźmie też udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących tej tematyki. W jego domenie leży również współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną w zakresie działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Kilka dni temu, podczas spotkania w Sejmie z samorządowcami studenckimi polskich uczelni, szef MNiSW zapowiadał powołanie pełnomocnika ds. studenckich. Dziś już wiadomo, że będzie nim Piotr Zaremba, przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmie się opracowywaniem opinii dotyczących rozwiązań systemowych w zakresie spraw studenckich oraz rekomendacji w zakresie tych rozwiązań.

Powołanie na pełnomocniczkę do spraw wsparcia uczelni w zwiększaniu dostępności kształcenia dla osób niepełnosprawnych otrzymała Anna Rutz, kierująca Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie odpowiedzialna za wspieranie uczelni w działaniach na rzecz zwiększania dostępności kształcenia dla osób niepełnosprawnych oraz opracowywanie opinii dotyczących rozwiązań służących eliminowaniu barier w dostępie do kształcenia i rekomendacji w zakresie tych rozwiązań.

Pełnomocnikiem do spraw współpracy nauki z biznesem został Mirosław Kasprzak, ekspert Business Centre Club ds. ESG i współpracy z samorządami, doradca biznesowy. Do jego zadań należeć będzie m.in. promocja badań naukowych i prac rozwojowych oraz wzmacnianie procesów komercjalizacji ich wyników poprzez: dialog z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców i organizacjami pozarządowymi; dialog z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego; udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych; zapewnianie ministrowi nauki wsparcia eksperckiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)