Aktualności
Życie akademickie
19 Grudnia
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opublikowano: 2022-12-19

Nowy dyrektor PIWet–PIB

Prof. Stanisław Winiarczyk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, został powołany na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Zastąpił prof. Krzysztofa Niemczuka.

Akt powołania wręczył 16 grudnia wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Prof. Stanisław Winiarczyk jest lekarzem weterynarii, specjalistą w zakresie chorób psów i kotów oraz epizootiologii. Pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie m.in. pełnił funkcję dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Kieruje Katedrą Epizootiologii i Kliniką Chorób Zakaźnych UP. W 2019 r. został wybrany na wiceprezydenta Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE). Pełni funkcję krajowego kierownika specjalizacji choroby psów i kotów w Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Jest członkiem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, był jej wiceprzewodniczącym w latach 2005–2013. Obecnie przewodniczy Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Był członkiem: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy lata temu został laureatem prestiżowej Nagrody Chirona dla najlepszego popularyzatora wiedzy weterynaryjnej. W 2017 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie (Ukraina).

Państwowy Instytut Weterynaryjny został powołany w 1945 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa, nadzorowana przez ministra rolnictwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2003 roku placówka otrzymała status państwowego instytutu badawczego.

Przedmiotem podstawowej działalności instytutu jest prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, profilaktyki i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. Instytut prowadzi także badania aplikacyjne i adaptacyjne przystosowujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki. Strukturę organizacyjną tworzą zakłady i laboratoria reprezentujące określone dyscypliny naukowe, takie jak: mikrobiologia, biochemia, patologia, parazytologia, toksykologia, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego, zakłady prowadzące badania nad chorobami poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, owce, konie, świnie, drób, zwierzęta futerkowe, ryby, owady użytkowe), a także zakłady prowadzące badania nad istotnymi dla hodowli chorobami (np. pryszczyca). Siedziba PIWet mieści się w Puławach.

MK

Europejska jakość kształcenia – rozmowa z prof. Stanisławem Winiarczykiem (FA 1/2019)

Dyskusja (0 komentarzy)