Aktualności
Życie akademickie
26 Maja
Opublikowano: 2022-05-26

Ogólnopolsko czy bliżej studentów?

Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia na łamach „Forum Akademickiego” stanowisko studentów wobec propozycji zmiany systemu stypendialnego i przeniesienia stypendiów socjalnych z uczelni do ośrodków pomocy społecznej.

Podczas XXVII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP podnosiliśmy m.in. kwestie pomocy materialnej dla studentów. W trakcie panelu z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz przedstawicieli resortu nauki przedstawiono propozycje zmian w tym zakresie. Według zapowiedzi zapomogi i stypendia rektora mają pozostać w gestii uczelni, jednak planuje się wprowadzenie ujednoliconych na poziomie krajowym zasad przyznawania stypendiów socjalnych. Ministerstwo we współpracy z innymi instytucjami przygotowuje także narzędzia informatyczne do tworzenia wniosków o takie stypendia. Podkreślono, że ostateczne decyzje dotyczące zmian w systemie pomocy materialnej nie zostały jeszcze podjęte, a projekt jest na etapie konsultacji.

Parlament Studentów RP sprzeciwia się przeniesieniu rozwiązań dotyczących stypendium socjalnego na grunt ogólnopolski. Rodzi się bowiem pytanie, czy będą za tym szły identyczne w całym kraju kwoty stypendium, niezależnie od miejsca studiowania? Inaczej przecież wygląda miesięczny budżet studenta i koszty utrzymania w Warszawie, a inaczej choćby w Tarnowie. Ponadto komisje stypendialne z udziałem studentów, działające dotąd na uczelniach, służyły wsparciem osobom składającym wnioski. Jak będzie to wyglądać w urzędach, w których przedstawiciele studentów nie mają nic do powiedzenia? Na ile podejście urzędników z MOPS-ów do studentów będzie zindywidualizowane, a na ile całkowicie rutynowe? Tego drugiego przypadku się obawiamy.

Zwracam także uwagę na wcześniej zgłaszane przez nas postulaty związane z systemem pomocy materialnej. Przede wszystkim chodzi o podniesienie maksymalnej kwoty dochodu na jedną osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymywania stypendium socjalnego. Jest ona stała od kilku lat i wynosi 1057,1 zł. Biorąc pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia w ostatnich latach oraz rosnące ceny i inflację, niezbędne jest podniesienie tej kwoty.

Dyskutujemy także o przepisie, który narzuca uczelniom wykorzystanie puli przyznanej na stypendia w proporcji maksymalnie 60% środków na stypendia rektora. Uczelnia, nawet jeśli nie ma studentów potrzebujących wsparcia socjalnego, nie może przeznaczyć większych środków na stypendium rektora ze względu na wymaganą ustawowo proporcję pomiędzy poszczególnymi rodzajami stypendiów. Sprawia to, że uczelnie czasem sztucznie, niezależnie od rzeczywistych potrzeb muszą wykorzystywać środki na zapomogi bądź inne stypendia, by w kolejnym roku nie ponieść konsekwencji w postaci zmniejszenia ogólnej puli środków na stypendia.

Temat stypendiów jest żywy w środowisku studenckim. Środki te powinny umożliwiać młodym, zdolnym osobom uczenie się oraz być nagrodą za wyniki w nauce i dodatkowe osiągnięcia. W Parlamencie Studentów analizujemy, jakie propozycje ustawowe najlepiej odpowiedzą na potrzeby studentów w tym zakresie. Jednocześnie zachęcamy samych zainteresowanych do tego, by zabierali głos w tej sprawie, np. kontaktując się z przedstawicielami studentów na swojej uczelni.

Notował MK

Dyskusja (0 komentarzy)