Aktualności
Życie akademickie
02 Marca
Opublikowano: 2018-03-02

Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości

W 2018 r. obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jubileusz o tak doniosłym znaczeniu skłaniać powinien do pogłębionej refleksji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski chcą nie tylko sięgnąć do dziedzictwa minionego wieku, ale w oparciu o doświadczenia historyczne zdiagnozować teraźniejszość oraz zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami i zadaniami na przyszłość. W rozważaniach, obok klasycznych dziedzin nauki, chcą przyjąć perspektywę szczególną: Katolicką Naukę Społeczną, co uzasadnia istotna rola Kościoła w naszych dziejach. Temu właśnie służy projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości”.

Założenia projektu

Projekt składa się z cyklu 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, organizowanych w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski i podejmujących kluczowe dla społeczeństwa zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego: (1) rodzina, (2) praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa, (3) obywatelskość i patriotyzm, (4) wolność, suwerenność i praworządność, (5) kultura i tożsamość, (6) godność i sprawiedliwość społeczna, (7) ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój, (8) państwo – Kościół, (9) Europa i pojednanie, (10) osoba ludzka i jej prawa.

Zwieńczeniem powyższych dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy Kongres w Krakowie, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Organizatorzy

Pomysłodawcą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski zarazem stało się współorganizatorem projektu. Koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski, które dydaktycznie, naukowo czy badawczo zajmują się m.in. Katolicką Nauką Społeczną.

Honorowy Patronat i Komitet

Honorowy Patronat nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości” objął Prezydent RP.

W skład Komitetu Honorowego wchodzą ze strony państwowej: Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a ze strony kościelnej: Nuncjusz Apostolski w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Prymas Polski oraz Przewodniczący Rady do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Cel i przesłanie

Celem organizowanych konferencji będzie ożywienie i pogłębienie merytorycznej dyskusji o najważniejszych obszarach funkcjonowania państwa i społeczeństwa w latach minionych i przyszłych. Organizatorzy pragną wnieść znaczący wkład w propagowanie istotnych zasad i wartości życia społecznego – nie tylko świętować i wspominać wielką historię, ale wypracować również konstruktywne koncepcje z myślą o nadchodzących dekadach.

Zaproszenie do udziału w projekcie kierowane są zwłaszcza do uczonych, studentów, do środowisk rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, do ludzi kultury, polityki i przedsiębiorczości, a także do osób zajmujących się edukacją.

Wymiar naukowo-badawczy

10 tematycznych konferencji naukowych i międzynarodowy Kongres będą stanowić przegląd diagnoz, ocen i propozycji wywodzących się z obszaru nauk zajmujących się relacjami społecznymi, państwem czy polityką. Szczególna uwaga będzie zwrócona na Katolicką Naukę Społeczną, a także rolę i miejsce nauczania społecznego Kościoła w rozwoju państwowości, społeczeństwa obywatelskiego, tożsamości i kultury w Polsce. Podjęta zostanie próba zbadania wpływu wspomnianego nauczania na procesy niepodległościowe i funkcjonowanie państwa w pierwszym dwudziestoleciu suwerenności, na postawy w latach wojny i okupacji oraz czasach reżimu komunistycznego. Dyskusji poddana zostanie m.in. zasadność utożsamiania niektórych z kierunków działania „Solidarności” z KNS oraz ocena oddziaływania KNS na procesy państwowe i społeczne po 1989 r.

Powyższe spojrzenie historyczne skłaniać będzie do analizy społecznego oblicza Polski tu i teraz, co jest przedmiotem zainteresowania różnych nauk w ujęciu teoretycznym i praktycznym (socjologia, ekonomia, prawo, polityka inne). Można więc zakładać, że kolejne bloki tematyczne projektu zyskają dwojaką funkcję: opisu i oceny przeszłości oraz wynikającej z niej wizji dalszego rozwoju nauk społecznych w Polsce i ich wykorzystania w formułowaniu celów i kierunków działania państwa i społeczeństwa.

Jednym z celów projektu jest przywrócenie naukom społecznym należnej im, wysokiej pozycji w polskim życiu akademickim i naukowo-badawczym, co zbiega się z formułowanymi często postulatami sprzęgnięcia nauki z praktyką. Izolacja między naukową działalnością badawczą i formułowanymi w jej wyniku teoriami oraz odkrywanymi mechanizmami a codzienną praktyką życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego itd. rodzić może u akademików poczucie frustracji prowadzące do skostnienia inicjatyw dydaktycznych i badawczych, natomiast np. w świecie polityki – do braku skutecznych i nowoczesnych instrumentów diagnozowania i oddziaływania na rzeczywistość.

W świetle powyższego projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości” podejmuje z jednej strony pogłębioną refleksję inspirowaną wielkim jubileuszem, z drugiej zaś wychodzi naprzeciw palącym potrzebom, jakie wyłaniają się z analizy procesów społecznych we współczesnym świecie. Równocześnie stanowi on okazję zarówno do przywrócenia naukom społecznym należytej im pozycji, jak i do polepszenia transferu wyników badań tych nauk oraz ich możliwych wdrożeń w różnych sektorach życia polskiego społeczeństwa i państwa.

 

Konferencje tematyczne w ramach projektu:

 

L.p.  Miasto  Temat 
1.  Warszawa Rodzina
2.  Łódź Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa
3.  Katowice Obywatelskość i Patriotyzm
4.  Gdańsk Wolność – Suwerenność – Praworządność
5.  Olsztyn Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój
6.  Białystok Godność i Sprawiedliwość społeczna
7.  Wrocław Europa i Pojednanie
8.  Lublin Kultura i Tożsamość
9.  Poznań – Gniezno Państwo – Kościół
10  Szczecin Osoba ludzka i jej prawa
11.  Kraków Sumienie i Odpowiedzialność

 

Program konferencji naukowej pt. „Polonia Restituta – Rodzina”,

która odbędzie się w Warszawie12 marca 2018 r.

 

 

Konferencja zostanie poprzedzona Mszą Świętą w intencji Kościoła i Ojczyzny, celebrowaną przez Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego (8:30-9:30).

 

 

PROGRAM KONFERENCJI
8.30-10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00-10.15 Otwarcie konferencji

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10.15-10.35

 

10.35-10.55

Wystąpienie otwierające

Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

Wystąpienie otwierające

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.55-11.30 Wystąpienie otwierające:

Polonia Restitua. Dekalog dla Polski w 100 lecie niepodległości.

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11.30-12.00 Przerwa

Briefing prasowy

12.00-12.15 Wystąpienie wprowadzające do panelu

Rodzina w politykach społecznych Polski 1918-2018; podmiotowość rodziny a pomocniczość społeczna i państwowa; rodzina – społeczeństwo – państwo (zakres tematyczny)

Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

12.15-13.00 Panel

Polityka społeczna w zakresie rodziny (dyskusja wokół tez z wystąpienia)

Moderacja: Marek Zając, dziennikarz i publicysta

Paneliści: Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w MRPiPS

prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

prof. dr hab. Aniela Dylus, Instytut Politologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.00-13.15 Wystąpienie wprowadzające do panelu

Wychowanie w dobie kryzysu wzorców i autorytetów; „rodziny” społecznościowe, korporacyjne itd.; rodzina a podstawowe wartości życia społecznego; role rodzicielskie (zakres tematyczny)

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.15-14.00 Panel

Wychowanie i model rodziny (dyskusja wokół tez z wystąpienia)

Moderacja:  Iwona Schymalla, dziennikarka telewizyjna – potwierdzona (dyr. Anna Budzanowska)

Paneliści:

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Wojciech Słonina, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Społecznego

Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska, Prorektor ds. nauki i kształcenia KUL

14.00-15.00 Lunch
15.00-16.00 Dysputa w konwencji oksfordzkiej

Teza: Państwo właściwie wspiera rodzinę (tytuł roboczy)

Moderacja: Marek Zając, dziennikarz i publicysta

Uczestnicy:

pro:

Kamila Baranowska, dziennikarka i publicystka

prof. UKSW dr hab. Maria Sroczyńska, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – potwierdzona

kontra:

Stefan Sękowski, dziennikarz i publicysta

 

Anna Rdest

Przedstawiciel rodzin z osobami niepełnosprawnymi

16.00-16.30 Dyskusja
16.30-17.00 Podsumowanie i wnioski z debaty:

ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podsumowanie od strony nauki społecznej Kościoła

Jolanta Krupska

Prezes  Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Prowadzenie całości konferencji: Marek Zając

Dyskusja (0 komentarzy)