Aktualności
Życie akademickie
14 Listopada
Opublikowano: 2022-11-14

Polska Komisja Akredytacyjna kończy 20 lat

W ty roku Polska Komisja Akredytacyjna obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. W okolicznościowej gali wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

Polska Komisja Akredytacyjna została powołana jako Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. (obecna nazwa obowiązuje od 2011 r.). Stanowi niezależne gremium eksperckie działające na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w uczelniach publicznych i niepublicznych. Podstawą jej działania są przepisy art. 241–258 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statut. Już z chwilą utworzenia Komisja objęła działalnością wszystkie uczelnie w Polsce. Od 2009 r. jest członkiem Europejskiej Sieci Agencji do spraw Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) oraz jest wpisana do Rejestru Europejskiego Systemu Zapewniania Jakości (EQAR). Obecnie stara się o uzyskanie akredytacji World Federation for Medical Education (WFME).

Organami PKA są Przewodniczący oraz Prezydium. PKA liczy obecnie 100 członków, którzy 1 stycznia 2020 r. rozpoczęli 4-letnią kadencję. W skład PKA wchodzą zespoły działające w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, Zespół ds. kształcenia nauczycieli oraz Zespół odwoławczy. Pracom Polskiej Komisji Akredytacyjnej przewodniczy obecnie prof. dr hab. Stanisław Wrzosek.

Jubileusz 20-lecia działalności PKA obchodzony jest pod hasłem „Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”. Okolicznościowa gala, z udziałem ministra Przemysława Czarnka, odbyła się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli jakość ma być rzeczywiście na najwyższym poziomie i ma być jeszcze doskonalona, to rzeczywiście musi być konsekwentna i za tę konsekwencję w realizacji wszystkich zadań bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za drobiazgowe analizowanie wniosków uczelni polskich o uruchomienie poszczególnych kierunków na poszczególnych uniwersytetach – mówił szef resortu.

Ważnym punktem wydarzenia było wręczenie wyróżnień kierownictwu Komisji poprzednich kadencji, a także zasłużonym i długoletnim członkom Komisji, jej ekspertom zewnętrznym oraz pracownikom Biura PKA. W związku z jubileuszem Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznał wyróżnienia i wręczył medale, będące wyrazem uznania za długoletnią oraz niezwykle owocną pracę na rzecz Komisji, a także za zaangażowanie w liczne działania, których celem jest zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia, a także budowanie kultury jakości na polskich uczelniach.

Wykład inauguracyjny pt. Jakość a etyka wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Barankiewicz – kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydarzenie uświetnił występ dr. Marcina Jabłońskiego – absolwenta Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie akordeonu prof. dr. hab. Joachima Pichury i dr. hab. Piotra Chołołowicza. Uczestnicy gali obejrzeli także film, w którym zaprezentowano realizowane przez PKA zadania i efekty podejmowanych działań.

Wydarzenie stało się wyjątkową okazją do zgromadzenia członków i ekspertów oraz współpracowników PKA, którzy byli związani z Komisją w minionych 20 latach. W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele byłego kierownictwa Komisji. Dało to możliwość organizacji debaty pt. Polska Komisja Akredytacyjna w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie dwudziestolecia działalności (2002–2022), do udziału w której zaproszeni zostali przewodniczący Komisji poprzednich kadencji: dr hab. Andrzej Jamiołkowski – Przewodniczący PKA I kadencji, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący PKA II kadencji, prof. dr hab. Marek Rocki – Przewodniczący PKA III i IV kadencji oraz (w roli moderatora) prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący PKA VI kadencji.

Gali 20-lecia towarzyszyła wystawa prezentująca twórczość artystów z grona członków i ekspertów PKA. Zaproszeni goście mogli zapoznać się z dziełami autorstwa prof. dr. hab. Andrzeja Banachowicza, dr. hab. Tadeusza Boruty, Barbary Jury, prof. dr hab. Pauliny Komorowskiej-Birger, prof. dr. hab. Adama Romaniuka, prof. dr hab. Janiny Rudnickiej, prof. dr. hab. Andrzeja Sapii oraz prof. dr hab. Urszuli Ślusarczyk.

W ramach obchodów 20-lecia swojej działalności, PKA zorganizowała także XI seminarium z cyklu Forum Jakości pt. Ewolucja systemu zapewniania jakości kształcenia – wyzwania na przyszłość, które odbyło się w sali audytoryjnej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Idea Forum Jakości jako seminarium stanowiącego szeroką platformę dyskusji w sprawach związanych z jakością kształcenia w szkołach wyższych zrodziła się w 2005 roku i na stałe wpisała w harmonogram prac PKA. Komisja, dążąc do budowania kultury jakości, dokonała wszelkich starań, by tegoroczne Forum, odznaczające się wysokim poziomem merytorycznym, stało się przyczynkiem do wielowymiarowej refleksji nad rozwojem systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Debaty przeprowadzone w ramach paneli dyskusyjnych pozwoliły na sformułowanie wniosków stanowiących odpowiedź na wyzwania stojące przed systemem akredytacyjnym, a wynikające z dynamicznych zmian w szkolnictwie wyższym oraz jego otoczeniu zewnętrznym.

Forum Jakości organizowane przez PKA jest cyklicznym seminarium, które na przestrzeni kilkunastu lat stało się synonimem profesjonalizmu i merytorycznej debaty oraz znakiem partnerskiej współpracy Komisji ze środowiskiem akademickim. W programie tegorocznego seminarium przewidziano cztery główne panele dyskusyjne oraz dwie główne debaty. Pierwsza z nich pt. Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia – deklarowane cele i intencje a rzeczywistość, poświęcona została z jednej strony jakości szkolnictwa wyższego w strategii i polityce państwa oraz oczekiwaniom interesariuszy wobec wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, a z drugiej – nowym trendom w ocenie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym ocenie jakości kształcenia w trybie zdalnym. W ramach tej debaty przeprowadzono dwa panele dyskusyjne: pierwszy – Cele strategiczne Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – moderowany przez prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego oraz prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka, i drugi zatytułowany Dokąd zmierza zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia? Szanse, wyzwania, bariery, wizje, marzenia – moderowany przez dr hab. Marię Próchnicką oraz dr. hab. Mieczysława Sochę.

Kolejna debata, nosząca tytuł Wyzwania dla systemu akredytacyjnego w kontekście dynamicznych zmian w szkolnictwie wyższym, skoncentrowała się na umiędzynarodowieniu kształcenia jako czynniku zwiększającym konkurencyjność uczelni na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także na wpływie kryteriów kwalifikacji na studia oraz dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów na jakość kształcenia (ze szczególnym uwzględnieniem kierunków lekarskich). W jej ramach przeprowadzono panele dyskusyjne zatytułowane: Jakość kształcenia wyznacznikiem konkurencyjności uczelni na polskim i globalnym rynku edukacyjnym – moderowany przez prof. dr. hab. Michała Zasadę i Mateusza Grochowskiego, przewodniczącego Parlamentu Studentów RP, oraz Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w sytuacji utrzymującego się dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów tworzonych i prowadzonych przez uczelnie moderowany przez dr. hab. Stanisława Mocka oraz dr. hab. Dariusza Surowika.

źródło: PKA

 

Dyskusja (0 komentarzy)