Aktualności
Życie akademickie
06 Maja
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-05-06

Polska stypendystka ReproNim/INCF

Dr Karolina Finc, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znalazła się w gronie dziesięciorga laureatów programu stypendialnego ReproNim/INCF.

ReproNim/INCF to całoroczny program stypendialny „Train-the-Trainer”, który jest sponsorowany przez Centrum odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania (ReproNim) oraz Międzynarodowy Ośrodek Koordynacji Neuroinformatyki (INCF). Zapewnia koncepcyjne i praktyczne szkolenie w zakresie odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania, a także wsparcie przy przygotowywaniu programów nauczania i wdrażaniu szkoleń w ich macierzystych instytucjach. Dzięki wsparciu INCF przyznano w tym roku dziesięć stypendiów. Tegoroczni stypendyści pochodzą z czterech krajów. Wśród laureatów znalazła się jedna Polka: dr Karolina Finc, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program ReproNim/INCF zapewnia doświadczenie w różnych aspektach reproducible neuroimaging, w tym w technologiach obliczeniowych, przepływie pracy, obsłudze danych i statystyce. Jako stypendystka dr Karolina Finc będzie uczestniczyła w szkoleniu w zakresie odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania, które ze względu na sytuację epidemiczną na świecie odbędzie się za pośrednictwem wideokonferencji. Ponadto stypendium zapewnia rok mentoringu i wsparcia, które będą pomocne w rozwoju własnych szkoleń tego typu w lokalnym środowisku naukowym. Stypendium daje także możliwości pracy w sieci i współpracy z wykładowcami, studentami i absolwentami ReproNim.

Dr Karolina Finc jest absolwentką kognitywistyki na Wydziale Humanistycznym (obecnie Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) UMK. Doktorat realizowała w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania plastyczności ludzkiego mózgu, a w szczególności jego sieci połączeń – konektomu. Jej rozprawa doktorska dotyczyła „Dynamiki i plastyczności sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w trakcie zadania angażującego pamięć roboczą”. W 2014 roku odbyła staż w Max Planck Institute for Human Development w Berlinie, w 2018 r. – w University of Pennsylvania, a w 2019 r. – na Stanford University.

W ICNT UMK kieruje częścią badań związanych z akwizycją i analizą danych neuroobrazowych. Pracuje nad tworzeniem gier edukacyjno-terapeutycznych. Jest współtwórcą komputerowych gier matematycznych „Kalkulilo” i „Numbala”. Opiekuje się Kołem Naukowym Neuroobrazowania działającym na UMK.

Jest laureatką i beneficjentką wielu konkursów, stypendiów i grantów dla młodych badaczy, m.in.  PRELUDIUM (2016) i ETIUDA (2017) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendium START (2018) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, poszerzonego o stypendium im. prof. Barbary Skargi dla naukowców, których badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

MK, źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)