Aktualności
Życie akademickie
12 Czerwca
Źródło: NCBR
Opublikowano: 2024-06-12

Ponad 100 mln zł na międzynarodowe programy kształcenia

Niemal 120 mln zł otrzyma Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na działania pomagające polskim uczelniom oraz instytutom naukowym tworzyć i realizować międzynarodowe programy studiów oraz intensywne międzynarodowe formy kształcenia. 

Podniesienie jakości kształcenia poprzez wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu oraz realizacji intensywnych form kształcenia, wspólnych programów studiów I i II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów, doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy poprzez rozwój oferty programowej w językach obcych – to główne cele projektu, na realizację którego NAWA otrzymała środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Aby polskie kształcenie akademickie było na najwyższym, światowym poziomie musimy być otwarci na współpracę międzynarodową. Projekt NAWA zakłada nie tylko podniesienie kompetencji polskiej kadry naukowej, ale również szereg dodatkowych korzyści, jak wzrost atrakcyjności uczelni, zwiększenie odsetka zdolnych obcokrajowców kształcących się i prowadzących zajęcia w Polsce, a co za tym idzie – umiędzynarodowienie na polskich uczelniach. To również szansa na pogłębienie wzajemnego zrozumienia, wielojęzyczności, rozwój osobisty i zawodowy środowiska akademickiego – wskazuje prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przekaże na ten cel prawie 120 mln zł.

Światowe standardy

Rozwój oferty dydaktycznej w zakresie międzynarodowych form kształcenia stanowi odpowiedź na zmieniające się wyzwania i globalne trendy, jak chociażby: kształcenie zdalne, kształcenie mieszane (zintegrowane czy hybrydowe), otwarte kursy internetowe, mobilność wirtualna, wspólne lub podwójne dyplomy, mikropoświadczenia, wzrost liczby zagranicznych wykładowców na polskich uczelniach czy tworzenie i realizacja różnych form kształcenia w językach obcych.

Projekt chcemy realizować poprzez finansowanie działań, związanych z rozwijaniem umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego polskich uczelni w ramach już uznanych programów: KATAMARAN, który umożliwia tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów oraz SPINAKER, dzięki któremu uczelnie tworzą tzw. Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia –wskazała dr Zofia Sawicka, p.o. dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. – Cieszymy się, że dzięki nowej perspektywie finansowej FERS na realizację i obsługę tych programów możemy przeznaczyć kwotę o 60 mln zł większą niż w poprzedniej perspektywie PO WER.

Planowane wsparcie oferowane będzie w szczególności poprzez tworzenie lub realizację międzynarodowych programów kształcenia prowadzących do uzyskania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu czy tworzenie lub realizację intensywnych międzynarodowych form kształcenia nastawionych na  uzyskanie nowych umiejętności, podniesienie kompetencji, pozyskanie punktów ECTS (European Credit Transfer System to jest Europejski System Transferu Punktów) lub credit points (odpowiednik ETCS w pozaeuropejskich systemach edukacji), kończących się uzyskaniem certyfikatów lub innych poświadczeń efektów uczenia się. To także rozwój zdalnych międzynarodowych form kształcenia (wirtualnych, mieszanych, kursów online, wirtualnych i hybrydowych mobilności, włączanie wykładowców zagranicznych) oraz podniesienie kompetencji kadry uczestniczącej w przygotowaniu i prowadzeniu międzynarodowych programów kształcenia. Przewidziane są również działania prowadzące do usprawnienia procesu rekrutacji na studia, takie jak upowszechnianie informacji o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskiwanie kandydatów poprzez udział w spotkaniach networkingowych, wykładach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Realizacja projektu potrwa do 31 października 2029 roku. Po jego zakończeniu NAWA planuje kontynuować wsparcie podobne do przewidzianego w projekcie „Wsparcie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia” ze środków własnych (budżetu państwa), a także wykorzystywać i upowszechniać dobre praktyki zastosowane w przedsięwzięciach podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu (np. sposoby na weryfikację i potwierdzanie kompetencji, organizację mobilności).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)