Aktualności
Życie akademickie
31 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-03-31

Ponad 400 studentów ze stypendiami za znaczące osiągnięcia

Ponad czterystu studentów i studentek otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Laureaci dostaną wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Stypendystów wybrano spośród kandydatów przedstawionych przez rektorów polskich uczelni. Zgłoszenia były oceniane przez specjalny Zespół doradczy składający się z 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

Z 1150 wniosków przedstawionych przez rektorów uczelni nadzorowanych przez MEiN warunki otrzymania stypendium spełniały 1104. Minister Przemysław Czarnek, na podstawie rekomendacji Zespołu, przyznał stypendia 414 studentkom i studentom, w tym:

  • 348 stypendiów za osiągnięcia naukowe;
  • 28 stypendiów za osiągnięcia sportowe;
  • 31 stypendiów za osiągnięcia artystyczne;
  • 7 stypendiów za osiągnięcia mieszane (naukowo-artystyczne lub naukowo-sportowe).

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Jagielloński – 45, Uniwersytet Warszawski ‒42, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 28, Politechnikę Wrocławską – 27, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 21, Uniwersytet Rzeszowski – 19 i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 18.

Rekomendacje obejmowały wnioski ulokowane najwyżej w rankingach dyscyplinowych w ramach danych dziedzin, zawierające wyłącznie znaczące osiągnięcia. Dzięki temu stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie (45 z 47) dyscypliny naukowe i artystyczne. Minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej z dyscyplin (w odróżnieniu od stypendiów za osiągnięcia sportowe).

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi przy przyznawaniu stypendiów obowiązywała zasada równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych. Studenci konkurowali o stypendia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a stypendia przyznawane były w oparciu o przynależność dyscyplin do dziedzin nauki. Zespół ustalił, że w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej przyznaje się nie więcej niż 18 stypendiów. W przypadku przyznania mniej niż 18 stypendiów stosuje się dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. W jego ramach stypendium mogło być przyznane studentom reprezentującym inne dyscypliny naukowe lub artystyczne zaliczane do tej samej dziedziny nauk, a w przypadku dziedziny nauki teologiczne – studentom reprezentującym dziedzinę nauk humanistycznych lub społecznych, według proporcjonalnego podziału. W przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe przyznaje się nie więcej niż 36 stypendiów. Tym samym studenci posiadający osiągnięcia sportowe konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tys. zł. Wypłatą zajmie się uczelnia w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym. Łącznie w roku akademickim 2022/2023 na stypendia przeznaczono ponad 7 mln zł.

MK

Lista stypendystów

 

Dyskusja (0 komentarzy)