Aktualności
Życie akademickie
24 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-24

Powstał podręcznik szkoleniowy dla pracowników uczelni wspierający mobilność

Program szkoleniowy, dzięki któremu instytucje szkolnictwa wyższego będą mogły tworzyć środowiska bardziej sprzyjające międzynarodowym studentom doktoranckim i pracownikom naukowym, przygotowało konsorcjum z udziałem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

Program ma wspierać instytucje szkolnictwa wyższego w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej we wdrażaniu działań mających na celu lepszą integrację zagranicznych doktorantów oraz pracowników naukowych, a także efektywniejsze zarządzanie internacjonalizacją. Składa się z sześciu modułów szkoleniowych, skupiających się na kluczowych obszarach zidentyfikowanych podczas pogłębionych wywiadów z osobami zarządzającymi uczelniami oraz pracownikami administracyjnymi z regionu docelowego, dotyczących ich najbardziej pożądanych potrzeb szkoleniowych. Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do zarządzania i wspierania średnio- i długoterminowej mobilności międzynarodowych studentów doktoranckich oraz pracowników naukowych. Dzięki programowi kierownicy jednostek akademickich lepiej zrozumieją wyzwania w tej dziedzinie i będą mogli proponować strategiczne działania. Pracownicy administracyjni będą zaś mieli okazję do rozwoju umiejętności potrzebnych do wdrażania tych działań. W ten sposób instytucje szkolnictwa wyższego stworzą środowiska bardziej sprzyjające międzynarodowym studentom doktoranckim i pracownikom naukowym.

Wszyscy jesteśmy świadomi ogólnych wyzwań w zakresie mogilności akademickiej i różnic między przypisami imigracyjnymi w krajach Unii Europejskiej, a tym bardziej we wszystkich krajach europejskich. Naszym celem było ukazanie, jak zmaksymalizować mobilność akademicką, zarówno dla instytucji przyjmującej, jak i dla pracowników naukowych i naukowców, pamiętając, że nie tylko te dwa podmioty odnoszą korzyści z projektu. Międzynarodowa współpraca akademicka i badawcza służy wspólnemu dobru nauki i społeczeństwa – podkreśla dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora NAWA.

Program szkoleniowy dla kierowników i pracowników uczelni przygotowano w formie podręcznika w ramach projektu UniWeliS. Realizuje go konsorcjum, którego partnerami – obok Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – są również: Slovak Academic Information Agency (Słowacja) – koordynator, Academic Cooperation Association (Belgia), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria), Comenius University (Słowacja), University of Niš (Serbia). Projekt jest finansowany z programu Erasmus+. Ma na celu stworzenie praktycznego narzędzia ułatwiającego wsparcie mobilności naukowców. Narzędzie to ma odzwierciedlać realia szkolnictwa wyższego w regionie, a także wykorzystać efekty współpracy z już istniejącymi usługami wsparcia, świadczonymi na poziomie instytucjonalnym, lokalnym lub krajowym.

MK, źródło: NAWA

Podręcznik szkoleniowy w wersji pdf do pobrania

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Arek 24.08.2023 18:44

    Mobilność - czyli sprowadzanie taniej siły roboczej z Azji, która będzie pracować za minimalną bo na miejscu coraz mniej chętnych