Aktualności
Życie akademickie
12 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-12

Powstała Polska Unia Czwartorzędu

We Wrocławiu zawiązano Polską Unię Czwartorzędu POLQUA. Stowarzyszenie ma działać na rzecz rozwoju nauk o czwartorzędzie, stymulować prace naukowo-badawcze, zwłaszcza w zakresie nauk o Ziemi i środowisku przyrodniczym, a także sprzyjać ochronie środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk o wyjątkowym znaczeniu naukowym.

Czwartorzęd to najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,58 mln lat temu z końcem neogenu i nadal trwa. Dzieli się na: plejstocen (od 2,58 mln do 11,7 tys. lat temu) i holocen (od 11,7 tys. lat temu do dziś). Badacze zajmujący się tym okresem założyli Polską Unię Czwartorzędu POLQUA. Wśród jej celów statutowych wymieniono: działanie na rzecz rozwoju nauk o czwartorzędzie we współdziałaniu z pokrewnymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; kreowanie i stymulowanie prac naukowo-badawczych w zakresie nauk o czwartorzędzie, prac o charakterze interdyscyplinarnym, szczególnie w zakresie nauk o Ziemi i środowisku przyrodniczym; rozwijanie kwalifikacji naukowych dla podniesienia poziomu wiedzy o  czwartorzędzie; kształtowanie i ochronę pozycji zawodowej badaczy czwartorzędu; popularyzowanie treści z zakresu nauk o czwartorzędzie w środowiskach pozanaukowych; sprzyjanie ochronie środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk o wyjątkowym znaczeniu naukowym.

Na czele stowarzyszenia stanął prof. dr hab. Zdzisław Jary z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w geologii i paleogeografii czwartorzędu, geomorfologii, geografii fizycznej i paleoklimatologii czwartorzędu. W związku z aktywnym udziałem i dużym wkładem we współczesne badania paleogeograficzne i stratygraficzne lessów w Europie aktualnie pełni funkcję wiceprezydenta INQUA Loess Focus Group. Przewodniczy pracom Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Ponadto należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)