Aktualności
Życie akademickie
20 Lutego
Opublikowano: 2024-02-20

Prezydent podpisał ustawę o NCBR, minister zapowiada kontrolę finansów agencji

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, w wyniku której Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraca pod nadzór ministra nauki. Dariusz Wieczorek już zapowiedział wysłanie prośby do resortu finansów o kontrolę wszystkich dokumentów związanych z finansami agencji.

To była jedna z pierwszych decyzji nowego rządu. Chcąc wzmocnić nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w połowie stycznia przyjęto projekt nowelizacji, w wyniku której pieczę nad tą instytucją miał ponownie sprawować minister nauki. Przed dwoma laty uprawnienia te zostały przeniesione na na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

W ten sposób minister nauki został pozbawiony kluczowego narzędzia, niezbędnego do realizacji jednego z jego najważniejszych zadań, to jest prowadzenia polityki naukowej państwa, do którego realizacji zostało powołane Centrum – argumentowali twórcy noweli. – Mimo zmiany NCBR nadal funkcjonuje jako podmiot będący częścią systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a wykonywanie najważniejszych zadań, takich jak realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych, realizacja działań przygotowujących do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, czy realizacja programów obejmujących finansowanie badań aplikacyjnych, jest wciąż zlecane i finansowane w formie dotacji celowej przez ministra nauki, choć faktyczny nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – dodali.

We wtorek, 20 lutego, prezydent podpisał zmienioną ustawę. Zgodnie z nią, tworzenie spółek prawa handlowego, obejmowanie oraz nabywanie udziałów i akcji, a także obejmowanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie uzależnione od uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Szef tego resortu będzie także odpowiedzialny za finansowanie inwestycji związanych z obsługą realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz bieżących kosztów działalności tej instytucji.

Minister Dariusz Wieczorek w swoich mediach społecznościowych już zapowiedział, że niezwłocznie wyśle prośbę do ministra finansów, aby Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała wszystkie dokumenty związane z finansami NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą, która realizuje politykę naukową i innowacyjną Polski. Chodzi o prowadzenie programów badań naukowych i prac rozwojowych, które są strategiczne dla interesów państwa. Zostało utworzone w 2007 roku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)