Aktualności
Życie akademickie
27 Maja
Fot. Tomasz Lewandowski
Opublikowano: 2022-05-27

Prof. Andrzej Mocek doktorem honoris causa UPWr

Prof. dr hab. Andrzej Mocek, wybitny znawca gleb, ekspert w zakresie ochrony gruntów i ich rekultywacji, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uroczystość odbyła się 20 maja, w dniu święta uczelni.

Prof. Andrzej Mocek jest obecnie nieformalnym, ale niekwestionowanym liderem środowiska naukowego związanego z naukami o glebie, to jest gleboznawstwa i chemii rolnej. Jego prace przyczyniły się do oceny skali degradacji chemicznej gleb w strefach wpływu wielu zakładów przemysłowych i dały podstawy do opracowania innowacyjnych sposobów ich rekultywacji i zagospodarowania, w tym z wykorzystaniem roślin energetycznych. Od 30 lat współpracuje naukowo z Instytutem Nauk o Glebie, Żywienia Roślin i Ochrony Środowiska UPWr w zakresie badań terenów zdegradowanych przez przemysł i górnictwo.

Prof. Mocek jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), z którą związał całe swoje zawodowe życie. Od 1994 roku do przejścia na emeryturę kierował Katedrą Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów oraz Zakładem Chemii i Ochrony Środowiska Glebowego poznańskiej uczelni, a w latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana jej Wydziału Rolniczego.

Jako renomowany członek społeczności gleboznawców i agronomów polskich pełnił lub nadal pełni szereg funkcji przedstawicielskich (jako przewodniczący Konferencji Dziekanów Uniwersytetów Przyrodniczych, przewodniczący Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, wielokrotny organizator konferencji „katedr jednoimiennych” umacniających współpracę w zakresie organizacji staży, wymiany studentów, projektowania wspólnych grantów i publikacji naukowych) oraz decyzyjnych (w tym w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych). Prof. A. Mocek był również liderem ogólnopolskich przedsięwzięć badawczych i dydaktycznych, w szczególności głównym redaktorem podręcznika „Gleboznawstwo” wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2015 roku. Podręcznik powstał pod patronatem KGiCHR PAN oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i jest pierwszym od ćwierć wieku ogólnopolskim oryginalnym podręcznikiem do gleboznawstwa na różnych profilach kształcenia (rolnictwo, leśnictwo, geografia i biologia).

MK, źródło: UPWr, UPP

Dyskusja (0 komentarzy)