Aktualności
Życie akademickie
06 Marca
Fot. Sebastian Jurek
Opublikowano: 2019-03-06

Prof. Janusz Mroczka doktorem honoris causa WAT

Prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka, członek korespondent PAN, otrzymał 6 marca tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. Wybitny naukowiec w dziedzinie metrologii, optoelektroniki i fotoniki został doceniony przede wszystkim za światowe osiągnięcia naukowe i współpracę z Wydziałem Elektroniki i Instytutem Optoelektroniki WAT w zakresie rozwoju kadry naukowej i realizacji wspólnych badań.

Wojskowa Akademia Techniczna jest czwartą uczelnią, która przyznała tę zaszczytną godność akademicką prof. Mroczce. Wcześniej otrzymał ją od trzech politechnik: Lubelskiej (2014), Opolskiej (2017) i Gdańskiej (2019). Zawodowo związany jest z Politechniką Wrocławską, gdzie od 1998 roku kieruje założoną przez siebie Katedrą Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Był długoletnim przewodniczącym Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Od 2013 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Działa w organizacjach międzynarodowych, m.in. SPIE – The International Society for Optical Engineering oraz International Technical Working Group on Penetrating Radiation. Aktywność naukowa prof. Mroczki obejmuje zagadnienia metodologii procesu poznawczego oraz zastosowania zaawansowanych metod analizy do pozyskiwania nowej, dokładniejszej wiedzy o badanych obiektach. Domeną jego prac jest powiększanie możliwości wykorzystania informacji zawartej w pomiarach pośrednich i technologia tzw. metrologii odwrotnej, której jest światowym pionierem uznanym w kraju i na świecie. Na jego dorobek naukowy składa się 420 publikacji, w tym 118 w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z tzw. listy JCR, a także 8 patentów, 29 grantów (7 międzynarodowych) i 24 wypromowanych doktorów.

Podczas uroczystości rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podkreślił, że doktorat honoris causa jest nie tylko uznaniem osiągnięć naukowca, ale również aktem, w którym stawia się go, jako wzór do naśladowania przez członków społeczności akademickiej.

– Jest to wyjątkowy wyraz uznania i szacunku dla osoby, która stanowi autorytet nie tylko naukowy, ale również moralny – mówił rektor. Zwrócił również szczególną uwagę na współpracę profesora z Wydziałem Elektroniki i Instytutem Optoelektroniki, która zaowocowała wieloma wspólnymi projektami, opracowanymi programami studiów i szeroką działalnością dydaktyczną.

W laudacji, promotor doktoratu prof. dr hab. inż. Adam Kawalec, przedstawił imponujące osiągnięcia prof. Mroczki, zaznaczając jego duże zasługi w rozwoju młodych naukowców.

– Profesor posiada niezwykłą umiejętność w poszukiwaniu ambitnych zadań naukowych na światowym poziomie, co pozwoliło młodym adeptom nauki na realizację wspólnych z ośrodkami francuskimi doktoratów co-tutelle. Taka współpraca i realizacja rozprawy ma zasadniczą korzyść dla doktorantów ze względu na wymagane staże krótkoterminowe we Francji i możliwość prowadzenia zaawansowanych badań w środowisku międzynarodowym. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie prace doktorskie i habilitacyjne były powiązane z problemami badawczymi niezbędnymi do rozwiązania w ramach realizowanych grantów – uzasadniał, wymieniając również inne bardzo ważne osiągnięcia prof. Mroczki, takie jak wprowadzenie na tzw. listę filadelfijską krajowego czasopisma „Metrology and Measurement Systems” czy utworzenie specjalności Aparatura Elektroniczna na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Profesor Mroczka odbierając zaszczytne wyróżnienie podziękował całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej za przychylność oraz nadanie mu tej najwyższej godności akademickiej.

– To, co dane mi było zaobserwować przyjeżdżając do WAT-u w minionych dwudziestu latach, to ofensywna, odważna i zorientowana na przyszłość i młodość strategia Waszej i obecnie już mojej Alma Mater. Jestem niezwykle wdzięczny za to wyróżnienie. Moje słowa podziękowania wiążę ze zobowiązaniem służenia Waszej i mojej Alma Mater w jej rozkwicie i aspiracjach. (…) Moją osobowość ukształtowały różne interakcje z różnymi ludźmi, od wielu od nich czerpałem wiedzę, od innych doświadczenie życiowe, od innych poczucie humoru i sposób dystansowania się od siebie. Nie sposób wymienić tego, co obcowanie z drugim człowiekiem daje każdemu z nas. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to oni są tymi anonimowymi współautorami mojego sukcesu – powiedział doktor honoris causa WAT prof. Janusz Mroczka, który na zakończenie uroczystości w Klubie WAT wygłosił wykład „Tęcza w procesie poznawczym”.

Ewa Jankiewicz

 

Dyskusja (0 komentarzy)