Aktualności
Życie akademickie
22 Listopada
Źródło: www.gazeta.sgh.waw.pl
Opublikowano: 2022-11-22

Prof. Józef Orczyk doktorem honoris causa SGH

Prof. Józef Orczyk, prekursor badań nad metodyką pracy umysłowej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej. Uroczystość odbyła się 21 listopada. 

Główny obszar badań prof. Józefa Orczyka dotyczy pracy i edukacji, ich wzajemnych związków oraz relacji z funkcjonowaniem gospodarki. Był prekursorem badań nad metodyką pracy umysłowej. Jego zainteresowania znalazły wyraz w pracach naukowych dotyczących historii gospodarczej, metodyki nauczania oraz ekonomii i polityki społecznej. Jest autorem blisko 500 prac naukowych, w tym licznych monografii. Jego książka Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele należy do najpopularniejszych podręczników z polityki społecznej.

Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując trzy tytuły magistra na kierunkach: historia, pedagogika oraz ekonomia. Od 1962 roku nieprzerwanie pracował przez 51 lat w Wyższej Szkole Ekonomicznej (później Akademii Ekonomicznej, obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), zajmując stanowiska od asystenta w Katedrze Historii Gospodarczej po profesora w Katedrze Polityki Społecznej i pełniąc liczne funkcje akademickie, m.in. kierownika Studium Pedagogicznego, kierownika Zakładu Ekonomiki Kształcenia, a następnie Zakładu Polityki Społecznej, Ekonomiki Pracy i Kształcenia, kierownika Katedry Pracy i Polityki Społecznej, dyrektora Instytutu Polityki Społecznej, dyrektora Międzywydziałowych Studiów dla Pracujących, przewodniczącego Senackiej Komisji Dydaktyczno-Wychowawczej oraz prorektora AE w Poznaniu ds. dydaktyki (1987–1990).

W latach 1992–1996 prof. J. Orczyk był pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a w latach 1998–2007 – pierwszym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (obecnie Akademia Nauk Stosowanych). W latach 2013–2021 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W okresie 1990–2002 stał na czele Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w latach 2007–2015 sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Przez wiele lat współpracował ściśle z jednostkami Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), najpierw Katedrą Historii Gospodarczej, następnie Studium Pedagogicznym, Centralnym Ośrodkiem Metodycznym Studiów Ekonomicznych (COMSE) oraz Ośrodkiem Rozwoju Studiów Ekonomicznych (ORSE). Badania nad problematyką pracy zaowocowały współpracą z Katedrą Ekonomiki Pracy, później – Katedrą Gospodarowania Zasobami Pracy, a następnie – Instytutem Kapitału Ludzkiego.

Profesor prowadził również aktywną współpracę międzynarodową z ośrodkami naukowymi we Francji (Centre National de la Recherche Scientifique, Dijon), w Niemczech (Uniwersytet Humboldta), Szwecji (uniwersytety w Sztokholmie i Goteborgu), Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Ważna z punktu widzenia prezentowania nowego podejścia do edukacji ekonomistów okazała się współpraca z zespołami uniwersytetów w USA (Chicago, New York, Oklahoma) oraz w Japonii (Waseda Un). Współpraca w tym zakresie owocowała nie tylko udziałem czy organizacją konferencji, publikacjami, ale i tłumaczeniami prac naukowych.

Aktywnie działa również na rzecz regionu wielkopolskiego, pełniąc rozmaite funkcje w organizacjach pozarządowych i samorządowych. Wśród jego aktywności ważne miejsce zajmuje problematyka rynku pracy. Prof. Józef Orczyk wypromował około 700 magistrów i 17 doktorów. Był recenzentem w kilkudziesięciu przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz kilkunastu postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)