Aktualności
Życie akademickie
15 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-15

Prof. Marcin Pałys w Radzie Zarządzającej MCO

Prof. Marcin Pałys, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, został członkiem Rady Zarządzającej Magna Charta Observatory – organizacji działającej na rzecz poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości akademickich. 

Magna Charta Observatory to stowarzyszenie, niezależne od organizacji politycznych i grup interesu, które stoi na straży przestrzegania zasad zapisanych w Magna Charta Universitatum. Obserwatorium gromadzi informacje, wyraża opinie i przygotowuje dokumenty dotyczące poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości uniwersyteckich i praw ustanowionych w „oświadczeniu o podstawowych wartościach”. Za realizację celów Magna Charta Observatory odpowiada 15-osobowa Rada Zarządzająca, w skład której wchodzą osoby odgrywające wiodącą rolę w obronie podstawowych wartości i praw uniwersyteckich. Do gremium tego wybrano właśnie dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW. Były rektor Uniwersytetu Warszawskiego został jednym z sześciu nowych członków Rady Zarządzającej. Na jej czele stoi prof. Francesco Ubertini, rektor Uniwersytetu Bolońskiego.

Obserwatorium zostało założone w 1988 roku przez Uniwersytet Boloński i Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. To organizacja non-profit z siedzibą w Bolonii. Współpracuje z innymi organizacjami krajowymi, europejskimi oraz międzynarodowymi, dążącymi do zachowania wartości akademickich. Działa w celu zapewnienia integralności pracy intelektualnej i naukowej w instytucjach i społeczeństwie, wzmacniając tym samym zaufanie do relacji między uczelniami a ich społecznościami, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub globalnymi, poprzez realizację zasad zawartych w Magna Charta Universitatum. Dokument ten, stworzony w 900-lecie powstania najstarszego w Europie Uniwersytetu Bolońskiego, zawiera podstawowe zasady wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej:

  1. Uniwersytet jest instytucją autonomiczną, wokół której koncentruje się życie społeczne, niezależnie od tego, w jaki sposób – ze względu na położenie geograficzne i tradycję historyczną – społeczeństwo jest zorganizowane;
    uniwersytet, realizując badania naukowe i kształcenie, tworzy, wspiera i upowszechnia kulturę.
  2. Kształcenie i badania naukowe na uniwersytetach muszą stanowić nierozłączną całość, ponieważ tylko w ten sposób nauczanie może nadążać za zmieniającymi się potrzebami i wymaganiami społeczeństwa oraz postępem nauki.
  3. Swoboda badań naukowych i kształcenia jest podstawową zasadą działalności uniwersytetów, a rządy i uniwersytety – w ramach posiadanych uprawnień i możliwości – muszą zapewniać poszanowanie tej fundamentalnej zasady.
  4. Uniwersytet – jako instytucja odpowiedzialna za utrwalanie europejskiej tradycji humanistycznej – stale dba o tworzenie wiedzy uniwersalnej, a realizując swoje powołanie, przenika granice geograficzne i polityczne oraz potwierdza konieczność poznawania i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych kultur.

Magna Charta Universitatum została już podpisana przez rektorów 904 uniwersytetów z 88 państw. W Polsce podpisało ją 28 szkół wyższych.

Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW był rektorem stołecznej uczelni w latach 2012–2020. Wcześniej, przez cztery lata, pełnił funkcję prorektora UW ds. rozwoju i polityki finansowej. Od 2019 roku zasiada w zarządzie European University Association.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)