Aktualności
Życie akademickie
02 Listopada
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2021-11-02

Prof. Michał Ciałkowski d.h.c. Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. Michał Ciałkowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Współpraca z uczonym zaowocowała powstaniem w Kielcach międzyuczelnianej grupy badawczej zajmującej się pracami w oparciu o teorię funkcji cieplnych.

Nowy doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej to wybitny naukowiec w dziedzinie numerycznej mechaniki płynów, termodynamiki, techniki cieplnej i zastosowań metod komputerowych do rozwiązywania zagadnień termodynamicznych oraz z zakresu mechaniki płynów, a także zagadnień odwrotnych. Jest cenionym badaczem zarówno w polskich kręgach akademickich, jak i na świecie, wybitnym nauczycielem akademickim oraz członkiem wielu organizacji o charakterze naukowym.

Studiował na dwóch uczelniach: Politechnice Poznańskiej, gdzie w 1972 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Mechaniczny, Technologiczny, uzyskując stopień magistra w specjalności systemy i urządzenia energetyczne, oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w tym samym roku obronił pracę magisterską w dziedzinie matematyki. Pozostał na Politechnice Poznańskiej, z którą związał swoją karierę naukową, odbywał liczne staże krajowe i zagraniczne, między innymi dzięki stypendium im. Aleksandra von Humboldta.

W 1989 roku został powołany na stanowisko docenta w Instytucie Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych PP, a dwa lata później został jej profesorem nadzwyczajnym. W tym czasie uczestniczył w licznych stażach zagranicznych, m.in. w Niemczech, oraz – w ramach stypendium IREX – w USA, co zaowocowało wdrożeniami w przemyśle oraz trwałą kooperacją między uczelniami. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych, a w 2001 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej. Ponadto pełnił na uczelni liczne funkcje, między innymi prodziekana i pełnomocnika rektora.

Jest członkiem stowarzyszeń oraz komitetów naukowych i redakcyjnych w kraju i za granicą, wśród których są Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik oraz wiele komitetów, sekcji i komisji PAN.

Swoją pracę naukową ukierunkował na takie obszary, jak: rozwiązywanie zagadnień przewodzenia ciepła w ciałach stałych metodami numerycznymi, w szczególności w elementach turbin gazowych w nieustalonych warunkach pracy, zagadnieniach odwrotnych pól temperatury i naprężeń termicznych, opis przepływu gazu doskonałego w palisadzie profilów metodami analityczno-numerycznymi, metody i algorytmy rozwiązywania zagadnień odwrotnych dla ustalonego i nieustalonego w czasie równania przewodzenia ciepła, zastosowanie nanotechnologii do zmniejszania oporów tarcia oraz w procesie redukcji w katalizatorach katalitycznych, zastosowania termodynamiki i mechaniki płynów w medycynie.

Prowadząc działania naukowe, rozwijał współpracę międzynarodową z ośrodkami przemysłowymi i naukowymi, takimi jak np.: Rolls-Royce, TU Berlin, FU Berlin, TU Stuttgart, TU Dresden, TU München, Boston College USA, Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie. Na szczególną uwagę zasługują wdrożenia wyników badań w medycynie, takich jak osłona twarzowa do operacji tętnic szyjnych, opracowanie krzywej diagnostycznej stosowanej w profilaktyce udarów mózgu, opatentowanie łóżka do wyciągów celowanych stosowanego w rehabilitacji kręgosłupa.

Prof. Michał Ciałkowski ściśle współpracował z ośrodkami wojskowymi w Poznaniu, Świdwinie, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Dęblinie oraz z Wojskową Akademią Techniczną w zakresie badań dotyczących silników lotniczych. Poprzez wdrożenia wypracowanych rozwiązań oddał znaczące zasługi dla poprawy jakości zaplecza technicznego polskiego wojska.

Niezwykle istotnym elementem pracy naukowej była i jest współpraca z prof. dr. hab. Krzysztofem Grysą z Politechniki Świętokrzyskiej, dzięki której powstała międzyuczelniana grupa badawcza zajmująca się pracami w oparciu o teorię funkcji cieplnych. Kooperacja przyniosła efekty w postaci promotorstwa rozpraw doktorskich, recenzji rozpraw habilitacyjnych, uwieńczonych nadaniem stopnia, oraz publikacji wyników badań w renomowanych czasopismach.

Za liczne publikacje i działalność dydaktyczną profesor Michał Jacek Ciałkowski otrzymał m.in. indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność dydaktyczną (1993), indywidualną nagrodę za monografię Wybrane metody i algorytmy rozwiązywania zagadnienia odwrotnego do równania przewodnictwa ciepła (1997), nagrodę zespołową I stopnia Rektora Politechniki Poznańskiej za Zbiór zadań z mechaniki płynów (2009).

źródło: PŚk

Dyskusja (0 komentarzy)